-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pralesy pod Suchým vrchom v Národnom parku Veľká Fatra sa dočkali zákonnej ochrany

Pralesy v závere Zelenej doliny pod Suchým vrchom a Ostrým Brdom v Národnom parku Veľká Fatra budú od 1. februára 2014 prísne chránené. Stanú sa súčasťou Prírodnej rezervácie Suchý vrch. Na dlhú dobu to môže byť posledná vyhlásená prírodná rezervácia na Slovensku.

Ide o vyústenie niekoľkoročnej snahy o ochranu tohto územia. Projekt ochrany, ktorý riešil rozšírenie Národnej prírodnej rezervácie Suchý vrch s výmerou 71 ha vyhlásenej v roku 1988, bol vypracovaný ešte v roku 2010. Po zdĺhavom pripomienkovaní a sérii rokovaní s vyhlásením rezervácie súhlasil aj rozhodujúci správca pozemkov – Lesy SR, š.p. Vyhlásenie rezervácie podporilo  aj Ministerstvo životného prostredia SR a tak v závere minulého roka vydal Okresný úrad v Žiline vyhlášku, ktorou sa vyhlasuje Prírodná rezervácia Suchý vrch na výmere 288,74 ha. Územie leží v katastri obce Liptovské Revúce.

Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie  je  zabezpečenie ochrany veľmi cenných prírodných lesov s pestrým drevinovým zložením a štruktúrou pralesovitého charakteru. Nájdeme tu pralesy kde dominuje buk alebo smrek. Popri týchto dvoch drevinách tu rastie aj jedľa, javory, brest horský, jaseň štíhly a celý rad ďalších. Na skalách Radova rastie niekoľko jedincov tisu a za pozornosť stojí aj reliktný výskyt kosodreviny na skalnej troske Suchého vrchu. Najhrubšie smreky na lokalite dosahujú prsný obvod až 460 cm, pričom najstarší smrek, pri ktorom bol  zisťovaný vek má približne 430 rokov.

Predmetom ochrany je aj viacero typov prirodzených a sekundárnych nelesných spoločenstiev, ktoré sa vyskytujú vo vrcholovej časti a viacero chránených a vzácnych druhov flóry a fauny. Počas prieskumov bolo na území zaznamenaných 42 druhov lišajníkov, 11 druhov machorastov, 11 druhov húb a 32 taxónov vyšších rastlín, ktoré patria medzi vzácne alebo osobitne chránené druhy. Bolo tu zistených 82 druhov vtákov, z toho 66 druhov tu aj hniezdi. K najvzácnejším iste patrí murárik červenokrídly (Tichodroma muraria).

Prehľadné zobrazenie pôvodných a rozšírených hraníc PR Suchý vrch

Hranice PR Suchy vrch

„Rozšírenie Národnej prírodnej rezervácie Suchý vrch o priľahlé oblasti smerom na Ostré brdo a pod Chýžky je chvályhodným počinom na poli ochrany ekosystémov nielen v kontexte NP Veľká Fatra, ale dovolím si povedať, že aj Slovenska. Pralesovité lesné ekosystémy v rozšírenej časti rezervácie sú mimoriadne zachovalé a predstavujú najmä do budúcnosti vedecký klenot, a to nielen výlučne pre lesnícke disciplíny. V tejto národnej prírodnej rezervácii sa zachovala „divočina“ v pravom zmysle slova. Rozšírením pôvodnej rezervácie o mimoriadne cenné priľahlé územia sa mi splnil dávny detský sen a chod srdiečka sa mi vyladil do najšťastnejšej amplitúdy...“, hovorí Miroslav Saniga, prírodovedec  a rodák z Liptovských Revúc.

Po Smrekovici ide o druhý prales, ktorému sa v posledných rokoch podarilo zabezpečiť adekvátnu ochranu. K ochrane pralesov nás zaväzuje okrem iného aj Karpatský dohovor.  Podľa výsledkov posledných prieskumov sa na Slovensku zachovalo len okolo 10 000 ha pralesov na 122 lokalitách, čo je menej ako 0,5 % slovenských lesov. Z nich nie je ešte prísne chránených vyše 50 lokalít s celkovou výmerou takmer 2 800 ha. „Veríme, že sa podarí nájsť riešenie zabezpečujúce ochranu všetkých slovenských pralesov. Nebude to však jednoduché. Suchý vrch bol poslednou rezerváciou vyhlásenou úradom životného prostredia, od začiatku tohto roka môže rezervácie vyhlasovať už len vláda. Vzhľadom na to, že prenos kompetencie ešte viac komplikuje aj tak zložitý proces vyhlasovania predpokladám, že Prírodná rezervácia Suchý vrch zostane ešte dlhé obdobie poslednou vyhlásenou rezerváciou na Slovensku.“ konštatuje Marián Jasík, projektový manažér PRALES, .o.z.

PRALES, o.z.  v súčasnosti realizuje projekt „Poznávame a chránime pralesy Slovenska“, ktorý je spolufinancovaný z Programu Švajčiarsko – Slovenskej spolupráce prostredníctvom nadácie Ekopolis. Realizáciu projektu podporuje aj Svetový fond na ochranu prírody (WWF).

Podrobnejšie informácie o pralesoch v PR Suchý vrch nájdete aj tu

Viac fotografií z PR Suchý vrch nájdete aj v galérii

PR Suchy vrch

Pohľad na lesy v PR Suchy vrch

PR Suchy vrch

Reliéf rezervácie je veľmi členitý a vytvára pestré stanovištné podmienky, čo prispieva k bohatosti druhov vyskytujúcich sa v území.