-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Krivec

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Sobrance
Katastrálne územie:Vyšná Rybnica
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Vihorlat
NATURA 2000:SKUEV0209 Morské oko, SKCHVU035 Vihorlatské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls 4 Lipovo - javorové sutinové lesy

 

Výmera:10.98 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Krivec-3515
Krivec-3515
Krivec-3521
Krivec-3537
Krivec-3547
Krivec-3549
Krivec-3557
Krivec-3565
Krivec-3574

Lokalita sa nachádza v centrálnej časti Vihorlatských vrchov v doline Kriveckého potoka hneď neďaleko ústia potoka. Ešte nedávno sa v doline Kriveckého potoka nachádzali rozsiahle pralesy. Pred 20 - 50 rokmi boli všetky, okrem tohto pralesového zvyšku vyrúbané.  Tento zvyšok sa zachoval pravdepodobne vďaka tomu, že tu bolo v minulosti dokumentované hniezdenie bociana čierneho, kvôli ktorému bolo v roku 1967  územie vyhlásené za chránené nálezisko. Bocian čierny tam však už dlhodobo nehniezdi a pri vyhlásení CHKO Vihorlat (1974) bolo chránené nálezisko zrušené kvôli neaktuálnosti hniezdneho biotopu.  Malý zvyšok pôvodných bukových lesov sa zachoval na oboch svahoch potoka. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 590 – 720 m. Nachádzajú sa tu  rovnorodé bučiny, prevažne lesný typ Fagetum pauper s typicky chudobnou bylinnou vrstvou. Len v juhovýchodnom cípe pod vrcholom sa na malej ploche nachádzajú pekné lipovo –javorové sutinové lesy.

Vedľa Kriveckého potoka vedie lesná približovacia cesta, ktorá pretína lokalitu na dve časti. Stopy po ťažbe (niekoľko starých pňov) boli zaznamenané len okolí lokality a popri ceste. Vzhľadom na to, že všetky lesy v okolí lokality boli vyťažené, je značná časť lokality ovplyvnená bočným svetlom a prebieha tu dynamická prirodzená obnova.

Územie patrí do CHKO Vihorlat a zároveň je to územie európskeho významu (SKUEV0209 Morské oko) a chránené vtáčie územie SKCHVU035 Vihorlatské vrchy a platí tu 2. stupeň ochrany. V rámci kategorizácie lesov vyplývajúcej s lesného zákona sa lesy na lokalite považujú za ochranné lesy. Bohužiaľ platný 2. stupeň ochrany, ako aj zaradenie do kategórie ochranných lesov nezabezpečuje jeho dostatočnú ochranu, ale umožňuje plánovať a vykonávať ťažbu dreva na lokalite. Zachovanie tohto pralesového zvyšku do budúcnosti je vysoko ohrozené.

Cez územie neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa, ale je dobre prístupné po lesnej približovacej ceste, ktorá vedie vedľa potoka Krivec.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov