-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Malá Stožka

Orografický celok:Muránska planina
Okres:Revúca
Katastrálne územie:Muráň
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Malá Stožka
Príslušnosť k VCHÚ:NP Muránska planina
NATURA 2000:SKUEV0225 Muránska planina
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:12.68 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

m_s_mj1 (10)
mala_stozka

Lokalita sa nachádza v severnej časti Muránskej planiny, približne 9 km južne od obce Závadka nad Hronom na východnom a severnom svahu masívu Malej Stožky v nadmorských výškach od 870 do 1 1150 m n.m. Prales reprezentujú v malej miere zmiešané porasty jedle, buka, smreka a javora horského s prirodzenou horizontálnou a vertikálnou štruktúrou a vysokým zastúpením odumretého dreva, najmä ležiaceho. Reliéf je veľmi členitý so skalnými vápencovými bralami vystupujúcimi nad okolitý porast, na ktorých sa vyskytujú reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy s endemitom Muránskej planiny lykovcom muránskym. Tie pokrývajú podstatnú časť pralesa. Pod skalnými bralami a v žľaboch medzi nimi sa na sutinách vyskytujú sutinové lesy s vyšším zastúpením nitrofilných druhov v podraste a s relatívne vyšším zastúpením javora horského v stromovej vrstve. Antropogénne vplyvy nie sú priamo viditeľné, avšak pomerne vysoké zastúpenie smreka je zrejme dôsledkom ťažby predchádzajúcej generácie lesa. Lokalita je súčasťou rovnomennej prírodnej rezervácie od roku 1965 (v súčasnosti NPR), súčasťou Národného parku Muránska planina, územia európskeho významu SKUEV0225 Muránska planina.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov