-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Hromisko

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Kráľova Lehota
Ochrana:3. st. ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:12 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Po rozsiahlej ťažbe v oblasti Veľkého Boku zostalo nedotknutých z prirodzených smrečín len veľmi málo. Jedným z pralesových zvyškov je pralesovitá smrečina  v pramennej oblasti potoka Hromisko, na juhovýchodne orientovaných svahoch Veľkého Boku v nadmorskej výške 1 300-1 490 m. Z vrchu je ohraničený sukcesnými lesmi zarastajúcimi plochy v minulosti intenzívne pastiersky využívané, pastvou bola v menšej miere určite ovplyvnená aj horná časť lokality. Zdola ju ohraničujú rozširujúce sa holiny po náhodnej ťažbe. Zaujímavosťou je, že popri absolútne dominantnom smreku a vtrúsenej jarabine vtáčej, sa tu v bylinnej a krovitej etáži objavuje aj buk. Tak ako iné prísne nechránené lokality, aj táto je akútne ohrozená zánikom.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov