-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Myjavská Rudava

Orografický celok:Borská nížina
Okres:Malacky
Katastrálne územie:Šranek (vojenský obvod Záhorie)
Ochrana:1. stupeň ochrany, menšia časť 2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV0173 Kotlina
Typy biotopov:

Ls7.4 Slatinné jelšové lesy
Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy

Výmera:11 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

myjavska_rudava (1)
myjavska_rudava (1)
myjavska_rudava (2)
myjavska_rudava (3)

Lokalitu tvorí zachovalá trvalo zamokrená medzidunová depresia nachádzajúca sa v severovýchodnej časti Vojenského obvodu Záhorie na LC Šranek, 3 km severne od obce Cerová. Najcennejšiu časť lokality s výmerou cca 11 ha tvoria slatinné jelšiny a jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy pralesového charakteru, kde sa vyskytujú najstaršie jelše. Tie dosahujú vek viac ako 160 rokov a obvod kmeňa až 300 cm bez viditeľných znakov po ľudskej činnosti. V týchto jelšinách nebol narušený vodný režim a vzhľadom na charakter stanovišťa pravdepodobne nikdy neboli predmetom intenzívnejšej ťažby dreva. Porasty sú tvorené jelšou lepkavou s prímesou jaseňa štíhleho, krušiny jelšovej, jarabiny vtáčej, čremchy obyčajnej a bresta väzového. V podraste dominujú vysoké ostrice a paprade. Hodnotu lokality zvýrazňuje výskyt množstva chránených druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú viazané na mokradné biotopy a tiež na odumreté drevo. V minulosti boli v tejto oblasti Borskej nížiny oveľa rozsiahlejšie komplexy pralesových slatinných jelšín, ktoré však boli zničené ťažbou rašeliny (cca 1 km od dotknutej lokality), odvodňovaním a následnou ťažbou dreva. Menšia časť lokality je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0173 Kotlina.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov