-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kasne

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Tvrdošín
Katastrálne územie:Vitanová
Ochrana:väčšia časť 3. st. ochrany, menšia časť 5. st ochrany NPR Osobitá
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:19.7 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

kasne-1117
kasne-1117
kasne-1123
kasne-1126
kasne-1129
kasne-5436

Lokalita sa nachádza v Západných Tatrách na severných až východných svahoch pod hrebeňom medzi vrchom Javorina (1581 m n.m.) a  vrchom Kasne (1541 m n.m.). Rozpätie nadmorských výšok sa na lokalite sa pohybuje od 1270 do 1570 m n.m.
Na strmých svahoch zvažujúcich sa do  Suchej a Borbroveckej doliny sa zachovali pekné smrekové lesy čučoriedkové. Smrekové lesy na lokalite majú priaznivú vekovú a priestorovú štruktúru (miestami prirodzene rozvoľnenú) s dostatkom odumretého dreva vo všetkých štádiách rozkladu. Okrem smreka sa po celej ploche roztrúsene vyskytuje aj jarabina vtáčia.   Dynamika prirodzenej obnovy je dobrá, smrek sa zmladzuje skoro výlučne len na starom mŕtvom dreve.
Bohužiaľ niektoré časti lokality boli v posledných rokoch negatívne ovplyvnené tzv. manažmentom spiľovania suchárov. V rámci tohto manažmentu sa v lesoch vyhľadávajú stromy so znakmi napadnutia podkôrnym hmyzom (chrobačiare), ale aj staré stojace sucháre, ktoré sa spília, odvetvia (prípadne aj odkôrnia) a ponechajú na mieste. Tento typ manažmentu sa uplatňoval vo viacerých lesných porastoch v Bobroveckej doline a je príčinou nižšej výmery lesov zaradených do kategórie pralesov.  Okraje lokality v blízkosti hrebeňa boli v minulosti pravdepodobne ovplyvnené tiež pastvou.
Prales sa nachádza vo väčšom komplexe starých zachovalých smrekových lesov, čo zvýrazňuje jeho význam. Komplex týchto lesov patrí k najlepším biotopom tetrova hlucháňa na Slovensku a v nadväznosti na masív Osobitej a Juráňovú dolinu tvorí aj významný biotop veľkých šeliem (vlk, rys, medveď).
Len malá západná časť lokality pralesa je prísne chránená (5. stupeň ochrany) v rámci NPR Osobitá, ktorá bola vyhlásená v roku 1974. Na zvyšnej časti platí 3.stupeň ochrany, ktorý napríklad umožňuje aj vykonávanie nevhodného a nezmyselného manažmentu spiľovania suchárov.
Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny turistický chodník. Zeleno značená turistická trasa však ide  po hrebeni v blízkosti hraníc lokality.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov