-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Bartkovo

Orografický celok:Veporské vrchy
Okres:Detva
Katastrálne územie:Hriňová
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Poľana
NATURA 2000:SKCHVU022 Poľana
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:8.19 ha
Vlastníctvo:štátne v správe Lesy SR, š.p., OZ Kriváň

Popis pralesového zvyšku

bartkovo-2692
bartkovo-2692
bartkovo-2703
bartkovo-2705
bartkovo-2741
bartkovo-2749
bartkovo-2797
bartkovo-2802
bartkovo-2807

Na lokalite sa zachovala pekná ukážka prírodných jedľovo-bukových lesov s prímesou smreka, javora horského a jaseňa štíhleho. Rozsah nadmorských výšok sa pohybuje od 800 – 840 m n.m. Vertikálna štruktúra lesa je veľmi diferencovaná, v prirodzenom zmladení dominuje buk. Na lokalite sa nachádza dostatok mŕtveho dreva vo všetkých stupňoch rozkladu. Nachádzajú sa tu aj stromy blízko svojho maximálneho fyzického veku. Niektoré z nich dosahujú zaujímavé dimenzie, napr. bol zaznamenaný buk s obvodom 310 cm, jedľa s obvodom 360 cm.

V blízkosti lokality sa nachádzajú bývalé pasienky, preto možno predpokladať, že lokalita bola v minulosti z časti ovplyvnená pasením. Na historickej leteckej snímke z roku 1950 bol cez lokalitu identifikovaný priehon. V posledných desaťročiach bola lokalita ovplyvnená aj spracovaním jednotlivých vývratov, resp. jednotlivou ťažbou stromov. Ovplyvnenie nie je výrazné, stopy po ťažbe sa nachádzajú hlavne pri okrajoch lokality. Spodným okrajom lokality prechádza nespevnená lesná cesta. Lokalita nie je dostatočne chránená (platí tu len 2. st. ochrany)  a hrozí, že v najbližších rokoch bude výrazne ovplyvnená ťažbou dreva.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov