-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Flochová

Orografický celok:Kremnické vrchy
Okres:Turčianske Teplice
Katastrálne územie:Čremošné
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:8.43 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Zvyšok kedysi rozsiahlejších prirodzených porastov, ktoré sa zachovali vďaka členitému reliéfu (viaceré dlhé skalné rebrá, hlbšie dolinky...). Na malej ploche sa v závislosti od ekologických podmienok strieda až 5 lesných typov biotopov. Na SV expozícií je tesne pod hrebeňom vyvinutá nie celkom typická vysokobylinná smrečina (určitý prechod medzi Ls5.3 a Ls9.2), ktorá na východnej expozícií prechádza do biotopu javorovo-bukové horské lesy. Na viacerých skalných rebrách nájdeme acidofilnú vegetáciu s dominanciou smreka a prímesou jarabiny vtáčej (Ls9.1). V nižších polohách lokality nájdeme zachovalé bučiny s prímesou smreka, jedle a javora horského s prirodzenou štruktúrou.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov