-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Baranovo

Orografický celok:Starohorské vrchy
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Kostiviarska
Ochrana:5. stupeň ochrany – PR Baranovo
Príslušnosť k VCHÚ:ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV 0299 Baranovo
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:7.15 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Veľmi zachovalá ukážka lipovo - javorových sutinových lesov na juhozápadných svahoch Horného dielu. Drevinové zloženie porastov je mimoriadne pestré, v porastoch dominuje jaseň a javor horský, hojnejšiu prímes tvorí hrab a buk, javor poľný, zriedkavejšie sa vyskytujú dub zimný, javor mliečny, jedľa biela, brest horský, tis, čerešňa mahalebka a lipa veľkolistá. Pestré je aj zastúpenie krovín. Na lokalite sú zastúpené aj nelesné biotopy skál, skalných štrbín a spevnených vápencových sutín. Doznieva tu výskyt viacerých teplomilných druhov (napr. čerešňa mahalebka, múrovník lekársky, áron škvrnitý...). Zaujímavosťou sú viaceré staré brečtany popínajúce sa až do korún stromov, najhrubší zaznamenaný kmeň  má obvod 36 cm.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov