-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Bukovina

Orografický celok:Poľana
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Hrochoť
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Poľana
NATURA 2000:SKUEV0319 Poľana
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:7.87 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Pralesový zvyšok sa nachádza na južne orientovanom svahu Hrochotskej doliny v nadmorskej výške cca 1 180 - 1 260 m približne  300 m juhozápadne od kóty Bukovina. Lokalitou neprechádza žiadna turistická značená trasa ani lesnícky chodník, v tesnej blízkosti južného okraja sú vybudované lesné cesty. Zvyšok je súčasťou CHKO Poľana a súčasne aj územia európskeho významu SKUEV 0319 Poľana. Stopy po ťažbe dreva nie sú na lokalite viditeľné, ale v tesnej blízkosti lokalít je čerstvo realizovaná ťažba dreva. Hrubé odumreté drevo sa vyskytuje v nadpriemernom zastúpení (stojace aj ležiace). Vegetácia územia je typická pre biotop lipovo-javorových sutinových lesov a pre biotop bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov. Výrazné sú i skalné útvary vyvretých hornín a miestami i suťoviská. V stromovej etáži sa presadzuje hlavne buk lesný, smrek, jedľa biela a javor horský.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov