-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Tanečnica

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Liptovská Osada
Ochrana:5. a 3. stupeň ochrany - NPR Skalná Alpa a NP Veľká Fatra
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 - Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy
Ls5.3 - Javorové-bukové  horské lesy

Výmera:11.18 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Na východnom svahu Rakytova pod vrchom Tanečnica v nadmorskej výške 1150 až 1300 m sa zachoval pralesový zvyšok Tanečnica. Horná časť zvyšku ešte zasahuje do NPR Skalná Alpa. Zachovalá ukážka jedľovo-bukových kvetnatých lesov, javorovo-bukových horských lesov na karbonátovom podloží so všetkými znakmi pralesa. V porastoch dominuje buk, s hojnou prímesou javora horského a smreka s jedľou. V segmente sú plochy v pokročilom štádiu rozpadu, ktoré sa prelínajú s fázou obnovy. V segmente boli zaznamenané viditeľné znaky ľudskej činnosti - pne po túlavej ťažbe takmer po celej ploche. V segmente sa zachovala pralesovitá štruktúra aj vďaka mikroreliéfu - početný výskyt veľkých skál. Z hrubých stromov bol zaznamenaný smrek s obvodom 322 cm v prsnej výške.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov