-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Javorinka

Orografický celok:Belianske Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Tatranská Lomnica
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Belianske Tatry
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls5.3 - Javorovo-bukové horské lesy
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:8.76 ha
Vlastníctvo:neštátne - mestské

Popis pralesového zvyšku

V doline Tokárenského potoka na juhovýchodných svahoch kóty Javorinka (1 259 m n.m.) sa na veľmi strmom svahu, zachoval pôvodný les. Prevahu majú javorovo-bukové horské lesy, zriedkavejšie sa vyskytujú vysokobylinné smrečiny. Prales je aj so širokým okolím súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry a Tatranského národného parku. Celá lokalita s výmerou takmer 9 ha patrí do Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1991 na výmere 5 407 ha za účelom ochrany vzácnej flóry a fauny, krasového reliéfu a celkového krajinného rázu. Na ploche možno predpokladať ovplyvnenie dostupnejších častí ťažbou dreva v dávnej minulosti.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov