-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Vajskovská dolina

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Dolná Lehota
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Skalka
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

Výmera:29.87 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Zachovalé lesné porasty v závere Vajskovskej doliny na východne orientovaných svahoch masívu Skalky. Striedanie sa rôznych typov biotopov na relatívne malej ploche je spôsobené často sa meniacimi prírodnými podmienkami (charakter podložia, nadmorská výška, expozícia). V porastoch jedľových a kyslomilných bučín dominuje buk so smrekom, prímes tvorí jedľa, javor horský a jarabina vtáčia, ojedinele sa vyskytuje aj brest horský. Na hlbších stanovištiach a teplotne priaznivejších miestach nájdeme jedľovo-bukové lesy, na skeletnatejších pôdach  a vo vyšších nadmorských výškach rastú kyslomilné bučiny. Veľmi zachovalé jedľovo-smrekové lesy sú vyvinuté na sutinách až blokoviskách, prevažne na severných expozíciách. V porastoch dominuje smrek, výraznú prímes tvorí jedľa a jarabina vtáčia, na okrajoch sem vstupuje buk. Z krovín sa uplatňuje najmä zemolez čierny. Porasty sú husté, viacvrstvové s veľmi dobrou obnovou smreka, jedle a jarabiny. Členitý reliéf, množstvo odumretého dreva a charakter porastov dodávajú územiu divoký ráz. Na severných expozíciách plynule prechádzajú do zonálnych čučoriedkových smrečín. V žľaboch alebo na kamenných blokoch vstupuje do porastov kosodrevina či vŕba sliezska. K dominantnému smreku sa pridáva jarabina vtáčia a to hlavne na svetlejších miestach (po odumretí smrekov) a v dolnej etáži aj buk. Časť porastov s vyšším podielom smreka prechádza dynamickým vývojom a aj keď sa tu smrek pomerne dobre obnovuje jeho podiel v následných porastoch bude menší a to na úkor buka a jedle. Prales leží rozpätí nadmorských výšok 1 090 až 1 460 m. Lokalita s výmerou pralesa takmer 30 ha je prísne chránená v rámci NPR Skalka, je súčasťou Národného parku Nízke Tatry a územia európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Tatry. Lokalita nie je verejnosti prístupná.


< Späť na zoznam pralesov