-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Riaba skala

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Zboj, Runina
Ochrana:prevažná časť 5. stupeň ochrany – NPR Jarabá skala, menšia časť 3.stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Poloniny
NATURA 2000:SKUEV 0229 Beskýd
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:128.57 ha
Vlastníctvo:časť súkromné, časť štátne

Popis lokality

Foto © Juraj Vysoký

Lokalita zaberá časti lesov pod hlavným hrebeňom v Bukovských vrchoch od kóty Riaba skala (1199 m n.m.) po Sedlo pod Ďurkovcom, pričom pri kóte Ďurkovec (1188 m n.m.) schádza bočným hrebeňom    trochu južnejšie. Rozpätie nadmorských výšok v lokalite sa pohybuje od 830 m do 1190 m. Územie v okolí Riabej skaly patrí medzi najzaujímavejšie v rámci NP Poloniny. Pravdepodobne v postglaciálnom období sa  tu odtrhol horský svah a vytvorila sa skalná stena s obnaženými čelami flyšových sedimentov, pieskovcov a ílovcov a na jej úpätí sa nahromadila rozsiahla balvanitá sutina. Nachádzajú sa tu výnimočne zachovalé lipovo-javorové sutinové lesy, ktoré pozvoľne prechádzajú do javorovo-bukových horských lesov. Drevinové zloženie týchto lesov je veľmi pestré a popri buku sa tu vyskytuje najmä javor horský, brest horský a jaseň štíhly. Primiešaná je však aj lipa veľkolistá, javor mliečny, jedľa biela a jarabina vtáčia. V krovitom poschodí sa uplatňuje aj lieska, ríbezľa alpínska, a lykovec jedovatý.   Stromy tu dosahujú úctyhodné rozmery, pri javore horskom bola nameraná najväčšia hrúbka 131 cm, breste horskom 126 cm a buku 124 cm. Toto územie je výnimočné aj z botanickej stránky,  na pomerne malej ploche sa tu vyskytujú východokarpatské, nížinné, lesné, horské i subalpínske druhy, vrátane druhov skál, pramenísk a východokarpatských endemitov.

V ďalších častiach tejto pralesovej lokality dominujú bukové lesy s prímesou javora horského, na niektorých miestach aj s prímesou jedle. S nadmorskou výškou postupne stúpa  zastúpenie javora horského a lesy prechádzajú do biotopu javorovo-bukových horských lesov. Do pralesovej lokality boli zahrnuté aj prirodzené nelesné plochy (skalné biotopy), vyskytujúce sa v rámci  lokality a malé časti prírodných lesov (v minulosti pravdepodobne výraznejšie ovplyvnených pastvou), ktoré prepájajú jednotlivé pralesovité lesné ekosystémy v rámci lokality. V blízkosti lokality boli navyše identifikované ďalšie dva samostatné pralesové zvyšky s celkovou výmerou 16 ha.

Prevažná väčšina lokality pralesa je chránená v rámci NPR Jarabá skala (od roku 1964) a platí v nej 5. stupeň ochrany. Len malá najjužnejšia časť (cca 12 ha) sa nachádza mimo rezervácie.  Lokalita je relatívne dobre prístupná aj po turistických chodníkoch. Na východnom okraji prechádza žlto značkovaný chodník z Novej Sedlice na hrebeň, v blízkosti severného okraja po hrebeni prechádza modro a červeno značkovaný chodník a v blízkosti západného okraja zase zeleno značkovaný chodník z Runiny do Sedla pod Ďurkovcom. Lokalita pralesa je spolu s ďalšími pralesmi na hrebeni Bukovských vrchov súčasťou série lokalít karpatských bukových pralesov na Ukrajine a Slovensku, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.


< Späť na zoznam pralesov