-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kyjovský prales

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Humenné
Katastrálne územie:Valaškovce – vojenský obvod
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Kyjovský prales
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:SKUEV 0051 Kyjov
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:97.14 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Juraj Vysoký

Lokalita sa nachádza v západnej časti pohoria Vihorlat v okolí vrchu Kyjov (821 m n.m.), najnižší bod je v 610 m n.m. Horninový podklad tvoria andezitové horniny niekdajšieho stratovulkánu. Na severnej strane s miernejším svahom sa nachádza veľmi zachovalý rovnorodý bukový prales. Štruktúra pralesa je výrazne výškovo a hrúbkovo diferencovaná, textúra zase výrazne maloplošná. Na väčšine plochy sa nachádza slt Fagetum pauper s typicky nízkou a chudobnou bylinnou vrstvou, v bylinnej vrstve dominuje prirodzené zmladenie buka.

Veľmi zaujímavá je vrcholová časť Kyjova, ktorá má kamenitý charakter, miestami s vystupujúcimi skalami. Prevládajúcou drevinou v tejto časti je jaseň štíhly, ktorý tu dosahuje mohutné rozmery.  Najhrubší nameraný obvod kmeňa jaseňa dosiahol 380 cm. Z ďalších drevín  sa tu vyskytuje buk,  javor horský, brest horský a javor mliečny. Bohato je vyvinuté aj krovité poschodie, okrem spomínaných drevín sa tu vyskytujú aj krovité druhy, egreš, lieska, svíb červený a druhy z rodu Rosa. Na skalách sa vyskytuje biotop silikátové skalnaté steny so štrbinovou vegetáciou.

Južné svahy Kyjova sú strmšie ako severné a majú prevažne kamenitý, miestami až sutinový charakter. Nachádza sa tu zachovalý bukový les s prímesou jaseňa štíhleho, javora a bresta horského, ktoré sa presadzujú najmä v kamenitých častiach, kde je oslabená konkurenčná schopnosť buka. Pri javore horskom bol najhrubší nameraný obvod kmeňa 390 cm. Na celej lokalite sa nachádza dostatok stojaceho a ležiaceho mŕtveho dreva vo všetkých štádiách rozkladu.  Zmladenie jaseňa a javora je intenzívne zhrýzané zverou. Stopy po ľudskej činnosti (staré pne) sa nachádzajú len pri hraniciach na okrajoch lokality. Na lokalite sa hojne vyskytuje chránená skopólia kránska (Scopolia carniolica) - východokarpatský subendemit. Po rozšírení NPR Kyjov v roku 2007 je v rámci rezervácie chránená celá plocha pralesa a platí na nej 5. stupeň ochrany. Cez lokalitu pralesa prechádza starý turistický chodník (červená značka), ktorý vedie na vrchol Kyjova.


< Späť na zoznam pralesov