-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Oblík

Orografický celok:Slanské vrchy
Okres:Vranov nad Topľou
Katastrálne územie:Hermanovce nad Topľou
Ochrana:prevažná časť 5. stupeň ochrany – NPR Oblík, malá časť 1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:82.69 ha
Vlastníctvo:štátne, spoločenstevné

Popis lokality

Lokalita sa nachádza vo vrcholovej časti vrchu Oblík v nadmorskej výške 595 – 925 m. Z geologického pohľadu ide zriedkavo súmerne zachovalý sopečný kužeľ so strmými kamenitými až sutinovými  svahmi. Na vrchole sa nachádzajú zaujímavé skalné útvary.

Zachovali sa tu prevažne rovnorodé bukové lesy. V sutinových častiach sa na menších plochách vyskytuje typ biotopu lipovo-javorové sutinové lesy a na malej vrcholovej plošine aj  biotop javorovo-bukových horských lesov. Lesné spoločenstvá na lokalite majú všetky znaky pralesa s dostatkom mŕtveho dreva a výskytom stromov fyzického veku. Stopy po ľudskej činnosti (staré pne) sú viditeľné len na okrajoch lokality.  Dominantnou drevinou je buk lesný, ktorý tu na väčšine plochy vytvára typické spoločenstvá s  chudobnou bylinnou zložkou (slt Fagetum pauper). V sutinových častiach a na vrchole sa popri buku uplatňuje aj javor horský, jaseň štíhly a brest horský.  V týchto častiach je pestrejšie aj zloženie  krovitej (uplatňuje sa v nej napríklad lieska a baza čierna) a bylinnej etáže.

Vrch Oblík je výnimočne vhodný na pozorovanie a výskum vplyvu expozície na rastlinné spoločenstvá. Lokalita je významným lesníckym výskumným objektom a je v nej založených niekoľko trvalých výskumných plôch.

Prevažná väčšina plochy pralesa je chránená v rámci NPR Oblík (rok vyhlásenia 1964) a platí v nej 5. stupeň ochrany. Len malé časti pralesa sa nachádzajú aj mimo hraníc rezervácie.  Lokalita je dobré prístupná okružným náučným chodníkom.


< Späť na zoznam pralesov