-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Veľký Milič

Orografický celok:Slanské vrchy
Okres:Košice - okolie
Katastrálne územie:Skároš
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Veľký Milič
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV0327 Milič
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské

Výmera:32.03 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Lokalita sa nachádza v južnej časti Slánskych vrchov na východných svahoch vrchu Veľký Milič (895 m n.m.) v nadmorskej výške  570 – 820 m. Reliéf je veľmi rôznorodý s výskytom skalných hrebienkov a kamenných sutí.

Na väčšine plochy sa zachoval rovnorodý bukový prales s výrazne výškovo a hrúbkovo diferencovanou štruktúrou a množstvom mŕtveho dreva. V sutinových častiach sa nachádzajú veľmi pekné ukážky biotopu lipovo-javorové sutinové lesy, v ktorých sa výraznejšie uplatňuje jaseň štíhly a ojedinele sa tu vyskytuje aj javor horský, javor mliečny, brest horský a lipa malolistá. Na skalnatom hrebienku orientovanom na juhovýchod sa nachádza malá plocha dubiny s prevládajúcim zastúpením duba zimného.  Na vystupujúcich skalách sa vyskytuje typ biotopu silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou. Prales tvorí len časť NPR Veľký Milič (rok vyhlásenia 1967), zvyšná časť  bola výraznejšie hospodársky ovplyvnená (založenie niekoľkých obnovných prvkov, približovacia cesta) pravdepodobne ešte pred jej vyhlásením. Priamo cez lokalitu nevedie žiadny turisticky chodník, okrajom časti lokality hrebeňom po štátnej hranici s Maďarskom  prechádza chodník.


< Späť na zoznam pralesov