-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Marocká hoľa

Orografický celok:Slanské vrchy
Okres:Košice - okolie
Katastrálne územie:Skároš
Ochrana:4. stupeň ochrany – PR Marocká hoľa
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV0327 Milič, SKCHVU025 Slanské vrchy
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:25.05 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

marocka-6094
marocka-6094
marocka-6095
marocka-6096
marocka-6097
marocka-6100
marocka-6104
marocka-6108
marocka-6111
marocka-6120
marocka-6125
marocka-6127
marocka-6130
marocka-6135
marocka-6137
marocka-6153
marocka-6156
marocka-6157
marocka-6159
marocka-6161
marocka-6162
marocka-6163
marockahola-2
marockahola-2-2
marockahola-2-3
marockahola-2-4
marockahola-2-5
marockahola-2-6
marockahola-2-7
marockahola-2-8
marockahola-2-9
marockahola-6094

Lokalita sa nachádza v južnej časti Slánskych vrchov v nadmorskej výške  610 – 805 m na západných svahoch vrchu Suchá hora. Na väčšej časti plochy lokality sa nachádzajú  zachovalé bukové lesy s prímesou jaseňa štíhleho. Na juhozápadneorientovanom hrebienku v severnej časti lokality sa zachovala  pekná ukážka bukovo-dubové lesy s dubom zimným. Výšková a hrúbková štruktúra lesov je veľmi diferencovaná, vyskytuje sa tu dostatočné množstvo stojaceho a ležiaceho mŕtveho dreva, ako aj stromov fyzického veku.
Lokalita je súčasťou PR Marocká hoľa, ktorá bola vyhlásená už v roku 1950 a nachádzali sa tu dve pralesovité časti prepojené mladšími porastami. Napriek tomu asi pred 10 - 15 rokmi došlo v  PR Marocká hoľa k spracovaniu vývratov po disturbancii vetrom (náhodná ťažba po vetrovom plome), čo spôsobilo, že na jedna pralesovitá časť bola z veľkej časti vyrúbaná (zachoval sa tu len pralesový zvyšok Márovka o výmere 5,96 ha). V druhej časti - pralese Marocká hoľa  boli spracované len jednotlivé roztrúsené vývraty najmä v západnej časti a v obmedzenom rozsahu, ktorý nemá zásadný vplyv na dynamiku vývoja lesného spoločenstva. Zachovanie pralesa na lokalite je však ohrozené. V roku 2004 bol v celej rezervácií znížený stupeň ochrany na 4., čo v skutočnosti znamená, že tu môže kedykoľvek dôjsť k ďalšiemu spracovaniu vývratov (náhodnej ťažbe) po veterných alebo iných disturbanciách.
Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny turisticky chodník. K blízkosti  lokality sa však dá dostať po zeleno značkovanom chodníku zo Slánskej Huty, alebo červeno značkovanom od jazera Izra.


< Späť na zoznam pralesov