-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Šramková

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Dolný Kubín
Katastrálne územie:Párnica
Ochrana:väčšia časť 5. st. ochrany – NPR Šramková, menšia časť 3. st. ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:116.02 ha
Vlastníctvo:štátne, spoločenstevné

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Lokalita sa nachádza v Malej Fatre v dolinke Šramková, z menšej časti aj na svahoch v doline Bystrička. Lokalita zaberá značné výškové rozpätie od 680 do1 220 m n.m. Reliéf lokality je dosť členitý a tvoria ho prevažne strmé kamenité svahy, v doline Šramková aj s údolným potokom. Na väčšine plochy sa nachádzajú biotopy  bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov a kyslomilných bukových lesov. Zachovali sa tu krásne smrekovo-bukovo-jedľové lesy s prímesou javora horského, ktoré spĺňajú všetky znaky pralesa.

Výšková a hrúbková štruktúra je veľmi diferencovaná, textúra výrazne maloplošná. Na celej ploche lokality sa nachádza veľké množstvo stojaceho a ležiaceho odumretého dreva vo všetkých stupňoch rozkladu. V častiach, kde bol v hlavnej vrstve viac zastúpený smrek, dochádza vplyvom premnoženia podkôrneho hmyzu k rýchlejšiemu rozpadu (vyskytuje sa tu viac stojacich suchárov). Nie je to však veľkoplošný rozpad, ale ide skôr o menšie skupiny. Dynamika prirodzenej obnovy a nástupu novej generácie je vynikajúca.

V častiach pri hrebeni sa vyskytujú zachovalé javorovo-bukové lesy.  V kamenitých a sutinových častiach v blízkosti potokov aj lipovo-javorové sutinové  lesy. V týchto častiach je zastúpenie javora horského trochu väčšie  a ojedinele sa vyskytuje aj brest horský a javor mliečny. Časť plochy pralesa (cca 5 hektárov) bola postihnutá pred niekoľkými rokmi veľkoplošnou disturbanciou vplyvom vetra. V súčasnosti na ploche prebieha dynamická obnova pod ochranou pionierskych drevín (jarabina, breza). V rámci obnovy sa dobre uplatňujú všetky tri hlavné dreviny (buk, jedľa, smrek).

V rámci plochy pralesa nie sú viditeľné žiadne stopy po ľudskej činnosti, okrem malej časti (cca 0,2 ha), kde  sa nachádza asi 50-ročný umelo založený smrekový porast. Lokalita Šramková je výnimočne vhodná na pozorovanie a výskum dynamiky prírodných zmiešaných lesov po rozsiahlejších prírodných disturbanciách (vietor, premnoženie podkôrneho hmyzu).  
Väčšina plochy pralesa je chránená v rámci NPR Šramková (rok vyhlásenia 1967) a platí v nej 5. stupeň ochrany. Menšia časť pralesa sa nachádza mimo hraníc rezervácie a platí v nej 3. stupeň ochrany. Okrajom lokality prechádza zeleno značkovaný turistický chodník z Kraľovian na vrch Žobrák a Stoh. Priamo cez lokalitu prechádza len lesnícky chodník.

Lokalita pralesa je súčasťou rozsiahlejšieho komplexu zachovalých lesov v rámci doliny Bystrička a susediacej Šútovskej doliny, z ktorých väčšina má prírodný alebo pralesovitý charakter. Komplex týchto zachovalých lesov má veľký význam pre populácie veľkých šeliem (medveď, rys , vlk).


< Späť na zoznam pralesov