-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Stratenec

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Krasňany
Ochrana:5. st. ochrany – NPR Suchý
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:30.47 ha
Vlastníctvo:súkromné

Popis lokality

Lokalita sa nachádza v Kukurišovej doline na severných svahoch vrchu  Stratenec (1 512 m n.m.) v nadmorskej výške 950 – 1 380 m.  Reliéf lokality je výrazne členitý a tvoria ho extrémne strmé svahy, z ktorých vystupujú na mnohých miestach vápencové skaly, čo pravdepodobne najviac prispelo k zachovaniu pralesa na tejto lokalite.

Lokalita je zaujímavá tým, že sa tu na relatívne malých plochách strieda biotop vápnomilných bukových lesov s biotopom smrekových lesov čučoriedkových. V miernejších stredných častiach lokality sa nachádzajú zachovalé bukové lesy s prímesou javora horského, jedle a smreka. V spodnej etáži sa ojedinele vyskytuje aj tis a jarabina mukyňová. V blízkosti vápencových brál a v hornej časti lokality zase dominujú smrekové porasty s prímesou jarabiny vtáčej. Na hornej hranici lesa a na vápencových bralách rastie kosodrevina. V bylinnej etáži sa striedajú na malých plochách vápnomilné a kyslomilné druhy. Mladé jedince jedle a tisa sú poškodzované zverou, čo znemožňuje ich prirodzenú obnovu. Lesné spoločenstvá  na lokalite majú všetky znaky pralesa, nie sú tu žiadne viditeľné znaky po ľudskej činnosti.

Celá lokalita je chránená v rámci NPR Suchý (rok vyhlásenia 1979) a platí v nej 5. stupeň ochrany. Na lokalite sa nachádza Stará stratenecká jaskyňa. Cez lokalitu neprechádza žiadny turistický ani lesnícky chodník. V blízkosti lokality prechádza hlavný hrebeňový turistický chodník (červená značka) zo Suchého na Malý Kriváň.


< Späť na zoznam pralesov