-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Sitno

Orografický celok:Štiavnické vrchy
Okres:Banská Štiavnica
Katastrálne územie:Ilija
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Sitno
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Štiavnické vrchy
NATURA 2000:SKUEV0216 - Sitno
Typy biotopov:

Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:23.09 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

odumreté drevo je niekedy uložené vo viacerých vrstvách Foto © Pavol Polák

sitno19

Prales sa nachádza v národnej prírodnej rezervácii Sitno, ktorá bola založená už v roku 1951 na výmere približne 45 ha, neskôr rozšírená na výmeru 93,68 ha. Pôvodná rezervácia zaberala z lesných ekosystémov práve túto najhodnotnejšiu časť. Neskoršie bola rozšírená o ďalšie lesy prírodného charakteru, čo potvrdilo aj naše mapovanie. Veľmi hodnotné prírodné lesy nadväzovali na lokalitu aj na spodnom okraji lokality, ale v poslednom desaťročí boli fragmentované ťažbou dreva. Prales leží v nadmorskej výške v rozmedzí 770 až 940 m prevažne v južnej a juhovýchodnej expozícii. V rámci celej lokality sa vyskytujú skalné útvary a skalné sutiny andezitov, čo zároveň podmieňuje aj výrazné zastúpenie lipovo-javorových sutinových lesov. Okrem sutinových lesov sa na lokalite nachádzajú aj bukovo-jedľové kvetnaté lesy. V pralese sa vyskytuje niekoľko jedlí, ktoré tvorili akýsi ostrovčekovitý samostatný areál mimo hlavného areálu jedle. Nedosahuje tu veľké dimenzie (najhrubší jedinec má obvod 303 cm v prsnej výške) a iba výnimočne tu nachádzame jedle blízko fyzického veku (najhrubšie jedle dosahujú približne 180 rokov), čo môže naznačovať, že dávnejšie sa v časti bez skál a sutín asi aj intenzívnejšie zasahovalo o čom svedčia aj iné znaky, ako napríklad stopy po uhliarení. Štruktúra lesa je veľmi špecifická nakoľko sa tu prelína viacero vplyvov a aj geomorfológia je rôznorodá. Z ostatných druhov drevín sa tu vo väčšom množstve vyskytuje ešte buk lesný (najhrubší jedinec s obvodom 335 cm) a jaseň štíhly (najhrubší jedinec s obvodom 348 cm). Z ostatných drevín sa tu rastú veľmi pekné jedince bresta horského a lipy malolistej, ale nájdeme tu aj viaceré druhy dubov, hrab, čerešňu, javor mliečny a horský a ďalšie. V rámci celej lokality sa objavuje mŕtve drevo rôzneho typu a rôzneho rozkladu a väčšina lokality je v štádiu dorastania, no nájdeme tu všetky vekové triedy, ktoré sa striedajú na malých plochách - hlúčkoch. V tejto časti rezervácie prebieha dlhodobé sledovanie dynamiky pralesov na 3 trvalých výskumných plochách. Na lokalitu nadväzujú veľmi hodnotné staré prírodné lesy, ktoré v horizonte 30 rokov nadobudnú charakter pralesa.

Nad lokalitou sa nachádza ochranný val a torzo bývalého hradu. Územie je prístupné so severnej časti asfaltovou cestou zo Svätého Antona, spodným okrajom prebieha chodník - pri tatarskom jarku. Lesnícky chodník prechádza pralesom a v dosahu západného okraja prebieha turisticky značená trasa. So západnej strany je lokality ohraničená hrebienkom, na ktorom sa nachádzajú dubovo-hrabové lesy karpatské, ktoré hrebienkom vystupujú až k vrcholu Sitna. Tieto lesy však už nemajú pralesový charakter, pravdepodobne boli v minulosti prepásané dobytkom a ovcami.


< Späť na zoznam pralesov