-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Japeň

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Turecká
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4. Lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:30.83 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Na severovýchodných svahoch kóty Japeň (1 154,4 m n.m.) nad obcou Turecká vo vrcholovej časti kóty Japeň  nájdeme zachovalé ukážky bučín pralesovitého charakteru.  Prevládajú jedľové bučiny a javorovo-bukové horské lesy, typicky vyvinuté lipovo-javorové sutinové lesy nájdeme iba na niekoľkých menších plochách. V porastoch s priemerným  vekovým  rozpätím od 185 až 195 rokov je hlavným edifikátorom buk, s výraznou prímesou javora horského, z ďalších drevín tu rastú jedľa, jaseň, brest horský, zriedkavo aj smrek. V dôsledku menších disturbancií sa postupne výraznejšie diferencuje štruktúra niektorých častí lokality. Flóru tvoria bežné druhy týchto spoločenstiev, na zachovalé vegetačné spoločenstvá sú viazané typické druhy fauny karpatského bukového horského lesa.

Poloha pralesa v národnom parku Veľká Fatra a v území európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra mu nezabezpečuje primeranú ochranu. Turistická trasa prechádza v tesnej blízkosti pralesa po hrebeni Japeňa. Predpokladá sa významnejšie ovplyvnenie niektorých okrajových častí pralesa pastvou a preháňaním hospodárskych zvierat v dávnejšej minulosti.


< Späť na zoznam pralesov