-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Babia hora

Orografický celok:Oravské Beskydy
Okres:Námestovo
Katastrálne územie:Oravská Polhora
Ochrana:5. stupeň ochrany – A-zóna CHKO Horná Orava (Babia hora)
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Horná Orava
NATURA 2000:SKUEV0189 Babia hora
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:249.47 ha
Vlastníctvo:štátne, spoločenstevné

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

Lokalita pralesa sa skladá z dvoch oddelených častí, ktoré sa nachádzajú na obvode Babej hory v nadmorskej výške od 1 170 do 1 490 m s celkovou výmerou takmer 250 ha. Dominujú tu smrekové lesy čučoriedkové, ktoré miestami plynule prechádzajú do pásma kosodreviny. Porasty tvorí smrek, pravidelnou prímesou je jarabina vtáčia, len ojedinele aj ďalšie dreviny (buk, javor horský, jedľa). Podobne ako v iných prirodzených smrekových lesoch, aj tu môžeme pozorovať dve výškové pásma smrečín líšiace sa štruktúrou a vývojom. Hranica v prípade Babej hory prebieha zhruba vo výške 1 450 m n.m.. Na podstatne menších plochách sa nachádza biotop smrekových lesov vysokobylinných, ktorý sa viaže predovšetkým na vlhšie stanovištia. V nižšie položených častiach dosahujú smreky značných výšok a hrúbku aj viac ako 1 m. V súčasnosti je veľká časť lokality ovplyvnená prirodzenou disturbanciou v dôsledku vetra a následného premnoženia sa podkôrneho hmyzu. Na pomerne veľkých plochách tu prebieha veľmi dynamické odumieranie stromov hlavnej etáže a následná prirodzená obnova. Zaujímavosťou je pomerne významné zastúpenie borievky nízkej v subalpínskom vegetačnom stupni nad lokalitami pralesa. Tieto miesta boli v dávnejšej minulosti silne poznačené činnosťou človeka, väčšina porastov kosodreviny bola odstránená pre získanie pasienkov. Pastvou boli ovplyvnené aj najvyššie položené časti smrekového vegetačného stupňa. Už niekoľko desaťročí prebieha spontánna aj človekom podporená regenerácia týchto priestorov.

Spolu s pralesom na Pilsku je prales na Babej hore najzachovalejším lesným ekosystémom v rámci CHKO Horná Orava. Aj z tohto dôvodu bol zaradený do najprísnejšie chránenej A-zóny CHKO a je územím európskeho významu SKUEV0189 Babia hora. Ochrana pralesov na najvyššom vrchu Oravských Beskýd sa datuje od roku 1926, kedy tu bola vyhlásená rezervácia „ Kotlina pod Babou horou“ na výmere takmer 118 ha, neskôr rozšírená na takmer 504 ha.

Územie je verejnosti prístupné po viacerých značkovaných trasách. Pre svoje prírodné hodnoty a zachovalosť sa tu už dlhodobo realizuje vedecký výskum.


< Späť na zoznam pralesov