-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Ostré Brdo

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Liptovské Revúce
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Suchý vrch
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 javorovo-bukové horské lesy
Ls9.2 smrekové lesy vysokobylinné
Ls5.1 bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.4 vápnomilné bukové lesy

 

 

Výmera:29.76 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Územie nájdeme vo Veľkej Fatre v závere Zelenej doliny (Veľká Štrbačka, Lopušná), na severovýchodnom a severnom svahu kóty Ostré Brdo (1 391 m n.m.). Porasty pralesovitého charakteru rastú približne v rozmedzí nadmorských výšok 1 090  až  1 370 m (masív Ostrého Brda). V závislosti od typu biotopu dominuje v pralese buk (bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, vápnomilné bukové lesy, javorovo-bukové horské lesy) alebo smrek (smrekové lesy vysokobylinné). Vo výraznejších dolinkách, na sutinách a v javorovo-bukových lesoch je vyššie zastúpenie javora horského, iba zriedkavo sa vyskytujú jedľa, brest horský, v smrečinách sa uplatňuje aj jarabina vtáčia. Priemerný vek najstarších porastov je 160 rokov, avšak mnohé stromy majú podstatne vyšší vek. Najstarším doposiaľ zisteným stromom je smrek s vekom 360 rokov. Ostré Brdo je významnou lokalitou horskej flóry s výskytom veľkého počtu vzácnych, reliktných a ohrozených taxónov. Relatívna odľahlosť a zachovalosť územia vytvára veľmi dobré existenčné podmienky aj pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, kurovité, sovy, sokolovité). K zaradeniu lokality do prísne chráneného územia došlo v roku 2014 na návrh FSC Slovensko. V súčasnosti Národná prírodná rezervácia Suchý vrch v najprísnejšom stupni ochrany zaberá plochu 288,74 ha, pričom predmetom ochrany sú lesné, ako aj nelesné spoločenstvá, a prirodzené procesy v nich prebiehajúce. NPR aj spolu so širším okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra. Niektoré okrajové časti pralesa boli v dávnejšej minulosti ovplyvnené pastvou (napr. priestor pod skalnou stenou Ostrého Brda).


< Späť na zoznam pralesov