-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Dvorisko

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:prevažná časť 5. stupeň ochrany – NPR Skalná Alpa, menšia časť 3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:57.66 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Územie nájdeme vo Veľkej Fatre medzi kótami Skalná Alpa (1 463,2 m n.m.) a Tmavá (1 219,1 m n.m.) prevažne na juhozápadne orientovaných svahoch odlesneného hrebeňa. Porasty pralesovitého charakteru tvoria enklávy medzi obhospodarovanými lesmi a sekundárnymi lúkami približne v rozmedzí nadmorských výšok od 900  do 1 250 m. Dominuje tu buk (bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, vápnomilné bukové lesy, javorovo-bukové horské lesy). Vo výraznejších dolinkách, na sutinách a v javorovo-bukových lesoch je vyššie zastúpenie javora horského, iba zriedkavejšie sa vyskytuje jedľa, brest horský. Skaly a skalné steny na južných svahoch kóty Tmavá vytvárajú špecifické podmienky, na ktoré sú viazané reliktné borovicové a smrekovcové lesy, charakter ktorých určuje najmä borovica so smrekom, vyskytuje sa tu aj niekoľko jedincov tisu. Relatívna odľahlosť a zachovalosť územia vytvára veľmi dobré existenčné podmienky aj pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, kurovité, sovy, sokolovité).

Prevažná časť lokality je územne chránená od roku 1964 (štátna prírodná rezervácia), v súčasnosti Národná prírodná rezervácia Skalná Alpa v najprísnejšom stupni ochrany zaberá 524,55 ha, pričom zahŕňa tak lesné, ako aj nelesné spoločenstvá. NPR aj spolu so širším okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra. Existujú indície o ovplyvnení viacerých častí lokality pastvou a ťažbou dreva v dávnejšej minulosti. Lokalita nie je verejnosti prístupná.


< Späť na zoznam pralesov