-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Sokolia dolina

Orografický celok:Slovenský raj
Okres:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Letanovce
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Kyseľ
Príslušnosť k VCHÚ:NP Slovenský raj
NATURA 2000:SKUEV0112 Slovenský raj
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls8 Jedľové jedľovo-smrekové lesy

Výmera:29.09 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Napriek veľmi členitému a ťažko prístupnému terénu Sokolej doliny si prirodzený charakter zachovali iba lesy v oblasti Závojového vodopádu v strednej časti doliny. V nadmorskej výške 650-940 m na relatívne malej ploche nájdeme až 5 typov lesných biotopov. Prevládajú vápencové bučiny v komplexe s reliktnými borinami, menej sú prítomné živné jedľobučiny, sutinové lesy a jedľovo-smrekové lesy. Chladná a vlhká inverzná klíma nevyhovuje buku, ktorý tu má pomerne nízke zastúpenie, naopak vytvára optimálne podmienky pre smrek, jedľu, smrekovec a borovicu.  Uvedené dreviny  v porastoch dopĺňajú lipa veľkolistá, javor horský, javor mliečny, brest horský, jarabiny a v rokline aj niekoľko desiatok jedincov tisu. V dávnej minulosti boli okolité lesy silno ovplyvnené pálením dreveného uhlia, pričom nie je vylúčené aj ovplyvnenie pralesa. V celkovom hodnotení ide o ovplyvnený prales, mnoho častí však nenesie žiadne znaky po ľudskej činnosti.

Súčasťou lokality je Závojový vodopád - najvyšší z vodopádov v Slovenskom raji, ktorý  má vo forme trojstupňovej kaskády výšku asi 70 metrov. Pralesová lokalita o výmere 29 ha má zabezpečenú ochranu v 5. stupni  od r. 1964, momentálne v kategórii národná prírodná rezervácia. Roklina a lokalita pralesa je súčasťou územia európskeho významu SKUEV 0112 Slovenský raj a je verejnosti prístupná po značenom turistickom chodníku vedúcom po dne Sokolej doliny.


< Späť na zoznam pralesov