-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Brdárova zvonica

Orografický celok:Západne Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Štrbské pleso
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Tichá dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.4 mrekovcovo-limbové lesy

Výmera:43.66 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Na severozápadných svahoch Brdárovej zvonice (1 713 m n.m.), na strmých výrazne členených svahoch sa zachovala ukážka smrekových čučoriedkových lesov, ktoré na hornej hranici a na skalných miestach (skalné rebrá, skalné hrebienky, skalné stupne....) plynule prechádzajú do smrekovcovo-limbových lesov. Tu dominuje borovica limba, miestami dosahuje jej zastúpenie až 80-90%, menej extrémne reliéfové tvary obsadzuje najmä smrek. V pralese nie je výnimočné nájsť limby s priemerom väčším ako 1m. Prímes tvoria jarabina vtáčia, ojedinele aj smrekovec, breza karpatská a kosodrevina. Na pomerne značnej časti plochy pralesa sa v posledných 10 rokoch prejavujú výrazné disturbancie (vietor, podkôrny hmyz), čo urýchľuje dynamiku postupných zmien. To sa prejavuje najmä v nižšie položených častiach lokality, kde výrazne dominuje smrek. Najvyššie položené časti segmentu boli v dávnej minulosti pravdepodobne ovplyvnené pastvou slabej intenzity. Vďaka neprístupnosti a prísnej ochrane bez vplyvu človeka (NPR Tichá dolina) sú lesy formované prírodnými činiteľmi. V segmente je viacero výrazných skalných útvarov a niekoľko hlbokých žľabov. Vymapovaný prales  nie je prístupný verejnosti, je súčasťou Tatranského národného parku a súčasne územia európskeho významu SKUEV 0307 Tatry.


< Späť na zoznam pralesov