-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Nová dolina

Orografický celok:Belianske Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Tatranská Javorina, Ždiar
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Belianske Tatry
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:
  • Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
  • Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
  • Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy
  • Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
  • Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
  • Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy
Výmera:83.91 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Na severných svahoch Nového vrchu (1 727 m n.m.) bol veľmi členitý vápencový reliéf dôvodom zachovania prirodzenosti tunajších smrekových lesov. Z dvoch typov smrečín dominujú vysokobylinné smrekové lesy, na skalné hrebienky, sutiny a blokoviská je viazaný výskyt smrekových lesov čučoriedkových. Limba sa uplatňuje v malej miere a to tam, kde dokáže konkurovať smreku  a kosodrevine. Takými miestami sú skaly, skalné hrebienky či skalné rebrá. Popri smreku sa výrazne uplatňuje jarabina vtáčia, v nižších polohách jedľa a ojedinele aj javor horský. Priestor pre jarabinu vytvárajú najmä početné disturbancie (vietor, lykožrút), ktoré najmä v posledných dvoch desaťročiach výrazne ovplyvňujú štruktúru tunajších smrekových lesov na približne tretine plochy pralesa. Odlišných charakter majú lesy v dvoch hlbokých roklinách vytvorených potokom Havran a Novým potokom.  Tu môžeme nájsť ukážky lipovo-javorových sutinových lesov tvorené javorom horským, bukom, jedľou a smrekom. V najnižších častiach rokliny vytvorenej Novým potokom nájdeme plošne malé, avšak z pohľadu jedinečnosti významné ukážky jedľovo-smrekových lesov a jedľobučín. V oboch typoch je významným porastotvorným prvkom jedľa, kým v prvom type biotopu dominuje, v druhom tvorí významnú prímes popri dominantnom buku. Pestrosť zastúpenia biotopov je podmienená popri výraznej členitosti reliéfu aj pomerne veľkým výškovým rozpätím  lokality ležiacej v nadmorskej výške od 990  po 1 560 m. Vymapovaný prales je súčasťou Tatranského národného parku a súčasne územia európskeho významu SKUEV 0307 Tatry. Územie nie je verejnosti prístupné, čo vytvára vhodné predpoklady pre výskyt zástupcov fauny citlivej na vyrušovanie.


< Späť na zoznam pralesov