-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Jarabinská

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:26.77 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Rôzne typy bučín pralesovitého charakteru doplnené lipovo-javorovými sutinovými lesmi tvoria vegetačnú pokrývku na lokalite Jarabinská.  Zaberajú predovšetkým južne orientované svahy rovnomennej kóty, jej hrebeňovú časť a v malej miere aj severne orientované svahy v nadmorskej výške od 940 do 1 187 m (kóta Jarabinská). Pôvodne tvorili jeden súvislý komplex s pralesom Kornietová, avšak ťažba dreva spred cca 50-60 rokmi ich rozdelila na samostatné lokality. V tom čase došlo na viacerých miestach aj k zásahom do prírodných lesov v oblasti kóty Jarabinská.   Napriek tomu sa tu na ploche takmer 27 ha zachovali pekné ukážky hlavne javorovo-bukových horských lesov a to predovšetkým v oblasti hrebeňového chrbta. Popri dominantnom buku sa charakteristicky uplatňujú jedľa a javor horský, v menšej miere aj niektoré ďalšie dreviny (jaseň, brest horský, smrek). Nedá sa vylúčiť ovplyvnenie pastvou v minulosti  v hrebeňových častiach lokality. Lokalita je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra. Na lokalitu zo severozápadu nadväzuje pozoruhodný les, tvorený vo vrchnej vrstve predovšetkým smrekom, ktorý v dôsledku prírodných disturbancií postupne odumiera, pričom následnú generáciu lesa tvorí zmes buka, smreka, jedle, javora a ďalších drevín. Terén je tu mimoriadne členitý, svah je rozbrázdený viacerými hlbokými žľabmi. Porast je už mnoho desiatok rokov bez ľudských zásahov a napriek tomu, že nebol z dôvodu pochybnosti o prirodzenosti drevinového zloženia zaradený do lokality pralesa, si zaslúži prísnu ochranu.


< Späť na zoznam pralesov