-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Dolina Bielej vody

Orografický celok:Vysoké Tatry, Belianske Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Tatranská Lomnica
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Dolina Bielej vody
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.4 Smrekovcovo- limbové lesy
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:21.95 ha
Vlastníctvo:obecné

Popis lokality

Zachovalé prirodzené smrečiny rastúce na relatívne plytkom svahu, avšak v členitom mikroreliéfe - blokoviská, sutiny, viacero vodných tokov, silne podmáčané miesta. V porastoch dominuje smrek, často sa vyskytuje  limba (blokoviská, sutiny, ostré hrebienky), jarabina vtáčia, na blokoviskách a zamokrených miestach kosodrevina, vŕba sliezska, breza karpatská, vŕba rakyta... Okrem bezprostredného okolia chodníkov neboli v polygóne zaznamenané priame stopy po činnosti človeka. V súčasnosti prechádzajú niektoré časti porastov (najmä na menej extrémnejších stanovištiach) dynamickým vývojom v dôsledku pôsobenia podkôrneho hmyzu (cca 5% plochy). Na segment na severovýchode nadväzuje cca 6,5 ha veľká plocha, ktorú by v minulosti (cca pred 30-35 rokmi) bolo možné klasifikovať ako prales, avšak došlo tu k spíleniu smrekov (takmer všetkých, okrem tých, čo boli vyvrátené) a ich odvetveniu a odkôrneniu, a to pravdepodobne po ich vyschnutí alebo naletení podkôrnym hmyzom). Porasty v tejto časti sa následne vyvíjali bez vplyvu človeka, v súčasnosti v nich dominuje jarabina, jej zastúpenie dosahuje približne 75% a miestami má porast charakter prípravného lesa. Smrek sa úspešne zmladzuje a postupne presadzuje. V rámci lokality sa vyskytujú aj silne zamokrené časti s náznakmi rašeliniska. Prales v závere Doliny Zeleného plesa o výmere takmer 22 ha leží v nadmorských výškach 1 380 až 1480 m na území NPR Dolina Bielej vody v rámci Tatranského národného parku. Okrajom pralesa prechádza značkovaná turistická trasa vedúca Dolinou Bielej vody smerom k chate pri Zelenom plese.


< Späť na zoznam pralesov