-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Veľký Grič

Orografický celok:Vtáčnik
Okres:Prievidza
Katastrálne územie:Handlová
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:
Typy biotopov:

Ls4  Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

Výmera:25.28 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Výrazná krajinná dominanta na rozhraní Hornonitrianskej kotliny a Vtáčnika. Strmé andezitové skaly sú veľkým lákadlom pre skalolezcov. Skalky  a strmé trávnaté stráne  hostia mnohé zaujímavé a vzácne druhy slovenskej flóry, ktoré sú typické skôr pre horské polohy vápencových pohorí. Neprístupnosť terénu a možno aj určitý prirodzený rešpekt pomohli lesom zachovať si prirodzený charakter, na miestne pomery na pomerne veľkej ploche. Najmenej extrémne polohy pokrývajú kvetnaté jedľovo-bukové lesy s dominanciou buka a prímesou javora horského, jedle a ďalších drevín. Oveľa pestrejšie drevinové zloženie majú lipovo-javorové sutinové lesy (buk, jedľa, javory, lipy, jarabiny, jaseň...). Zaujímavosťou je výskyt niekoľkých jedincov tisu. Najextrémnejšie miesta zaberajú prirodzené teplomilné dubiny, naopak v chladnej  inverznej polohe sa prirodzene vyskytuje smrek. Zaujímavosťou lokality sú stále aktívne zosuvy a rozsiahle prirodzené kamenné moria. Územie nie je chránené.


< Späť na zoznam pralesov