-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pavlová

Orografický celok:Podtatranská brázda
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Tatranská Javorina
Ochrana:5. stupeň ochrany – PR Pavlová
Príslušnosť k VCHÚ:Tatranský národný park
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls7.3 Rašeliniskové smrekové lesy
Ls9.3 Podmáčané smrekové lesy
Ls7.2 Rašeliniskové borovicové lesy

Výmera:25.35 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

Vo východnej časti Podtatranskej brázdy, v blízkosti hraníc s Poľskou republikou, nad pravým brehom Bielej vody,  leží unikátny les s charakterom pralesa. V nadmorskej výške 855 až  909 m, na mierne sklonenom teréne, 3,5 km severozápadne od osady Podspády, sú zachované nádherné ukážky rašeliniskových smrekových a borovicových lesov a podmáčaných smrekových lesov.

Najmä v závislosti od hladiny spodnej vody a hrúbky rašelinného substrátu dominuje smrek alebo borovica. Ďalšie dreviny sa vyskytujú iba veľmi zriedkavo (jedľa, jarabina vtáčia, breza bradavičnatá, jelša sivá, vŕba ušatá). Najvlhkejšie miesta neporastené lesom zaberajú prechodné rašeliniská so šlenkami a trasoviskami s typickou flórou (rojovník močiarny, diablik močiarny, kľukva močiarna, brusnica barinná...).V súčasnosti prechádza lokalita veľmi dynamickým vývojom, ktorý je sprevádzaný odumieraním a rozpadom hlavnej stromovej etáže (smreka) a veľmi dynamickou obnovou všetkých drevín. Toto spolu s výrazným zamokrením robí lokalitu veľmi ťažko priechodnú.

Prales s výmerou takmer 25 ha je súčasťou PR Pavlová vyhlásenej v roku 1991, Tatranského národného parku a územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry. Územie nie je verejnosti prístupné. Okrajové časti PR Pavlová boli po odumretí (vývraty, zlomy, sucháre...) vyťažené v posledných rokoch.


< Späť na zoznam pralesov