-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Mačacia

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Východná
Ochrana:3. stupeň ochrany – NAPANT
Príslušnosť k VCHÚ:NAPANT
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy

Výmera:22.59 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

V severovýchodnej časti Nízkych Tatier, na východne orientovaných svahoch pod kótou Mačacia, sa nachádzajú zachovalé prirodzené lesy s pralesovitým charakterom. Vymapovaná lokalita pralesa nie je kompaktná, v strednej časti je do nej vklinený pás mladšieho, v minulosti zjavne narušeného lesa. Aj na južnom okraji lokality sú menšie časti narušené ťažbou jednotlivých stromov v dávnej minulosti. Podložie lokality tvorí melafýr, svahy sú veľmi strmé, hornina vystupuje na povrch, časté sú niekoľkometrové skalné stienky. Výškové rozpätie je 900 - 1 350 m n.m. V spodnej polovici lokality má značné zastúpenie jedľa, niektoré exempláre dosahujú výnimočné dimenzie (obvod vo výške 1,3 m až 450 cm, výška cez 50 m). Z listnáčov je najčastejší javor horský. Vo vyšších častiach dominuje smrek, pomiestne je primiešaná jarabina. Prales nie je prístupný pre turistov, vedie tadiaľ len vrstevnicový poľovnícky chodník a súbežne s východnou hranicou lokality vedie po dolinovej ceste málo využívaný turistický chodník na Veľký Bok. Lokalita je súčasťou Národného parku Nízke Tatry a územia európskeho významu SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry.


< Späť na zoznam pralesov