-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Smrekovica

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ružomberok, Liptovská Osada
Ochrana:5. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra a jej ochranné pásmo
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:157.85 ha
Vlastníctvo:obecné, štátne

Popis lokality

smrekovica (1)

smrekovica (1)
smrekovica (10)
smrekovica (2)
smrekovica (3)
smrekovica (4)
smrekovica (5)
smrekovica (6)
smrekovica (7)
smrekovica (8)
smrekovica (9)

V hrebeňových polohách masívu Smrekovice (1 530,2 m n.m., podľa niektorých zdrojov je názov kóty Pán), 4 km severozápadne od Liptovskej Osady sa zachovali pekné ukážky smrekových lesov pralesovitého charakteru. Samotné ploché temeno masívu bolo odlesnené a ešte na začiatku 20. storočia intenzívne využívané ako pasienky. Je veľmi pravdepodobné, že pastva ovplyvňovala aj strmšie neodlesnené svahy.

V masíve absolútne dominujú smrekové lesy čučoriedkové, kde popri smreku rastie hojnejšie len jarabina vtáčia, veľmi zriedkavo aj javor horský, jedľa a buk prevažne obmedzeného vzrastu. Najhrubšie smreky majú priemer okolo 1 metra, najstaršie smreky dosahujú vek takmer 300 rokov. Najmä v blízkosti hrebeňa má les rozvoľnený charakter s bohato vyvinutým bylinným poschodím. Napriek pomerne malému počtu rastlinných druhov tvoriacich toto spoločenstvo, tu rastie niekoľko vzácnejších taxónov. Lesné porasty Smrekovice sú významným refúgiom viacerých vzácnych druhov fauny, napr. pôtik kapcavý, ďateľ trojprstý, sluka lesná, ale najmä tetrov hlucháň. Porasty pralesovitého charakteru, ktoré nájdeme od nadmorskej výšky 1 250 m n.m. až do cca 1460 m n.m., sú na viacerých miestach prerušené bývalými lúkami, plochami po ťažbe dreva, podsadbami. Vzhľadom na nastupujúce štádium rozpadu na prevažnej časti pralesa prejavujúce sa častejšími disturbanciami (vietor, podkôrny hmyz), sú zmeny v posledných rokoch pomerne dynamické. Prispeli k tomu aj opakované lesnícke zásahy do lokality v posledných rokoch (ťažba dreva, spiľovanie stromov, zalesňovanie - r. 2010).

Prísnu ochranu dostal prales o výmere 116 ha až v roku 2012, kedy bola na základe návrhu FSC Slovensko vyhlásená Prírodná rezervácia Smrekovica na výmere 234,75 ha s ochranným pásmom 59,64 ha. Časť lokality leží v Národnom parku Veľká Fatra, časť v jeho ochrannom pásme, celé územie je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra. Územie nie je prístupné verejnosti, nevedie sem žiadny turistický chodník. V blízkosti leží rekreačné stredisko Smrekovica.


< Späť na zoznam pralesov