-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kundračka

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Kundračka
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 lipovo - javorové sutinové lesy
Ls6.2 reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:68.28 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Prales s výmerou 70 ha je územne chránený v rámci NPR Kundračka od roku 1973 a so širokým okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra. Na veľmi strmých juhozápadných až západných svahoch Perušína (1 281,4 m n.m.) v Ľubochnianskej doline sa v členitom reliéfe zachoval bukový prales (vápnomilné bukové lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, na malej ploche aj javorovo-bukové horské lesy a kyslomilné bukové lesy), kde nachádza popri dominantnom buku často svoje stanovištia aj jedľa a smrek. Javor horský dosahuje väčšie zastúpenie iba v biotope lipovo-javorových sutinových lesov. Zriedkavo boli zaznamenané aj brest horský, jarabina vtáčia, jarabina mukyňová, na skalách borovica lesná, smrekovec opadavý (reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy) a ojedinele aj tis. Niektoré stromy tu dosahujú úctyhodné rozmery, bežne tu nájdeme jedle s priemerom kmeňa nad 1 meter, obvod najhrubšej zaznamenanej žijúcej jedle je takmer 430 cm.

Nižšie položené lesy v NPR boli v dávnejšej minulosti vyrúbané, v súčasnosti v nich prebieha samovoľná obnova pôvodnej drevinovej skladby a štruktúry lesných fytocenóz.  Na zachovalé vegetačné spoločenstvá sú viazané typické druhy karpatskej fauny.

Samotná národná prírodná rezervácia a prales nie sú verejnosti prístupné, v tesnom susedstve prechádza značkovaná trasa vedúca dolinou Blatná z Ľubochnianskej doliny do rekreačného strediska Smrekovica.


< Späť na zoznam pralesov