-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Horná skala

Orografický celok:Kremnické vrchy
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Badín, Kremnica
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy
Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy

Výmera:24.06 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

horna_skala_mj 3

Lokalita leží vo východnej časti Kremnických vrchov, cca 5 km západne od obce Malachov na  severných až severovýchodných svahoch kóty Horná skala (1 140 m n. m.) v nadmorskej výške približne 690 až 875 m. Územie si zachovalo svoj prirodzený charakter najmä vďaka svojej nedostupnosti, členitosti a extrémnosti (strmé svahy, sutiny, skaly, zosuvy...). V pralese na ploche 24 ha dominuje buk, vyššie zastúpenie tu má ešte jedľa, smrek a  javor horský, zriedkavejšie sú jaseň štíhly, brest horský, topoľ osika.... Na časti lokality má veľmi dobrú dynamiku obnovy jedľa. Vegetačný kryt má charakter pôvodného zmiešaného lesa so zastúpením bežných druhov podhorského až horského stupňa. Na území pralesa boli zaznamenané 4 typy lesných biotopov, pričom dominuje biotop bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov, na väčších plochách sú vyvinuté aj lipovo-javorové sutinové lesy.  Početné je zastúpenie avifauny, najmä spevavcov, ktoré dopĺňajú aj typické druhy prírodného lesa – dutinové hniezdiče – sovy a ďatle. Svoje stanovištia tu majú aj niektoré vzácnejšie druhy avifauny a hmyzu.

Lokalita nie je chránená, širšie územie je však súčasťou navrhovaného územia európskeho významu Horná skala o výmere cca 90 ha. Význam tejto lokality znásobuje možnosť jej komparácie s blízkym Badínskym pralesom ako plynulej vegetačnej série v podobných prírodných podmienkach. Zastúpenie jedle v Badínskom pralese neustále klesá, jej obnova stagnuje, naproti tomu na Hornej skale sa jedľa v obnove uplatňuje veľmi výrazne. Okrajom územia prechádzajú dve značkované turistické trasy. V dávnejšej minulosti je možné predpokladať ovplyvnenie ťažbou jednotlivých stromov na okraji lokality.


< Späť na zoznam pralesov