-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Padva

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Martin, Turčianske Teplice
Katastrálne územie:Blatnica, Mošovce
Ochrana:časť 5. stupeň ochrany - NPR Padva, časť 3. stupeň ochrany (NP Veľká Fatra)
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.4 - vápnomilné bukové lesy
Ls5.3 - javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 - bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls9.2 - smrekové lesy vysokobylinné
Ls4   - lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:98.77 ha
Vlastníctvo:štátne, súkromné

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Lokalita leží v centrálnej časti Veľkej Fatry v záveroch dolín Selenec (Padva) a Kostolec, na juhovýchodnom okraji Bralnej Fatry. Táto oblasť bola v minulosti silne ovplyvnená pastvou, ako aj ťažbou dreva, a porasty pralesovitého charakteru sa zachovali iba na najneprístupnejších a najextrémnejších miestach v rozpätí nadmorskej výšky od 1 000 do 1 441 m.

V závislosti od typu biotopu dominuje v pralese buk (javorovo-bukové horské lesy, vápnomilné bukové lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, lipovo-javorové sutinové lesy) alebo smrek (smrekové lesy vysokobylinné). Vo výraznejších dolinkách, na sutinách a v javorovo-bukových lesoch je vyššie zastúpenie javora horského, relatívne vyššie zastúpenie má ešte jedľa a jarabina vtáčia, ostatné dreviny sa vyskytujú len zriedkavo (brest horský, jaseň štíhly, jarabina mukyňa...). Hlavne na skalách a v ich okolí môžeme nájsť niekoľko desiatok jedincov tisu. Pozornosť si zasluhuje reliktný výskyt kosodreviny na vrchole Smrekova a Haľamovej kopy a na viacerých ďalších menších kótach v doline Padva, už mimo lokality pralesa. Priemerný vek porastov sa pohybuje od 160 do 180 rokov. Vrcholy Smrekova a Haľamovej kopy sú významnými lokalitami horskej flóry s výskytom vzácnych, reliktných a ohrozených taxónov. Relatívna odľahlosť a zachovalosť územia vytvára veľmi dobré existenčné podmienky aj pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, kurovité, sovy). Na hornom toku Selenca  môžeme obdivovať dva vodopády (mimo lokality pralesa), dolina Padva má celkovo divoký ráz s veľmi členitým reliéfom a množstvom skalných útvarov. Napriek tomu jej nižšie položené časti boli v dávnejšej minulosti (cca pred 180-190 rokmi) vyťažené.

Väčšia časť lokality je územne chránená od roku 1972 ako súčasť NPR Padva. Celková výmera pralesa v tejto lokalite je  takmer 101 ha. Lokalita so širším okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra. Neďaleko od kóty Smrekov prechádza značkovaná turistická trasa vedúca z Tureckej do Blatnice.


< Späť na zoznam pralesov