-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Čierny Kameň

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Martin, Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa, Belá - Dulice, Liptovské Revúce
Ochrana:prevažná časť 5. stupeň ochrany – NPR Čierny kameň, menšia časť 4. stupeň ochrany – OP NPR Čierny kameň, menšia časť 3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:70.15 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Na výraznej dominante hlavného hrebeňa Veľkej Fatry - Čiernom kameni (1 479,4 m n.m.) sa prirodzené lesy zachovali miestami na jeho severozápadných svahoch spadajúcich do Ľubochnianskej doliny. Naopak, takmer všetky lesy gravitujúce do Revúckeho poddolia, boli v minulosti výrazne ovplyvnené až zlikvidované činnosťou človeka - pastiera. Tu sa zachovali iba v úzkom páse na sutinách, blokoviskách  alebo medzi skalami. Na pravej strane Ľubochnianskej doliny sa prales zachoval v páse od kóty Čierny Kameň až po lokalitu Hrubý grúň na ploche takmer viac ako 67 ha. Cenný je plynulý prechod od pásma listnatých lesov cez prirodzené smrečiny až po pásmo skál a kosodreviny.

V závislosti od typu biotopu dominuje v pralese buk (javorovo-bukové horské lesy) s prímesou smreka, jedle, javora horského výnimočne bresta horského, smrek (smrekové lesy vysokobylinné) s prímesou jarabiny vtáčej a zriedkavo buka a javora horského alebo kosodrevina so smrekom a jarabinou vtáčou. Na skalnatej troske Čierneho Kameňa sa zachovali reliktné porasty kosodreviny, ktoré sú tu najrozsiahlejšie vo Veľkej Fatre. Hlavne v pásme javorovo-bukových lesov dosahujú obvody kmeňov niektorých jedincov drevín úctyhodných rozmerov (napr. smrek 420 cm, jedľa 350 cm, buk 340 cm, javor horský 330 cm, brest 260 cm). Priemerný vek porastov je 170 rokov, vek najstarších stromov výrazne presahuje 300 rokov.

Podobne ako neďaleký Suchý vrch aj Čierny Kameň je významnou lokalitou horskej flóry s výskytom veľkého počtu vzácnych, reliktných a ohrozených taxónov. Relatívna odľahlosť a zachovalosť územia vytvára veľmi dobré existenčné podmienky  pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, kurovité, sovy, sokolovité). Výrazné, z porastov vystupujúce skalné steny, hrebene,  suťoviská až blokoviská a porasty kosodreviny vytvárajú z vrcholu Čierneho Kameňa len veľmi ťažko prístupný priestor.

Časť lokality je územne chránená od roku 1964 (štátna prírodná rezervácia). V súčasnosti Národná prírodná rezervácia Čierny Kameň v najprísnejšom stupni ochrany zaberá 34,40 ha. NPR spolu so širším okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra.

Cez prales prechádza značkovaná turistická trasa vedúca hlavným hrebeňom Veľkej Fatry a trasa vedúca z Ľubochne do Liptovských Revúc. Vzhľadom na intenzívne využívanie okolia lokality nie sú pochybnosti o ovplyvnení viacerých častí pralesa ťažbou dreva a pastvou v dávnejšej minulosti.


< Späť na zoznam pralesov