-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Salatín

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Liptovská Štiavnica
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Salatín
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0197 Salatín
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:24.66 ha
Vlastníctvo:štátne (konfiškát)

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

salatin_mj 24

Prales s výmerou takmer 25 ha je územne chránený v rámci NPR Salatín od roku 1982 a so širokým okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0197 Salatín a Národného parku Nízke Tatry. Za zachovanie do súčasnosti vďačí iba svojej neprístupnosti.

Nad roklinou Hučiaky, obkolesenej z troch strán strmými vysokými skalnými stenami, nájdeme jedľovo-bukový prales (bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy) s dominanciou jedle, ktorá tu spolu so smrekom dosahuje úctyhodné rozmery (priemer aj nad 1,2 m). Popri dominantnej jedli tu svoj životný priestor našli buk, smrek, javor horský. V skalnatých dolinkách nájdeme lipovo-javorové sutinové lesy, na strmých skalných stenách porasty reliktného charakteru (reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy) s množstvom ďalších drevín (smrekovec, borovica, breza bradavičnatá, tis, osika, vŕba sliezska, borievka...).

Takmer všetky okolité lesy v NPR i mimo nej boli v dávnejšej minulosti vyrúbané, značná časť i využívaná na pastvu, v súčasnosti v nich prebieha pomalá samovoľná obnova pôvodnej drevinovej skladby a štruktúry lesných fytocenóz. Prihliadnuc na tento fakt má tento prales mimoriadny význam ako zachovalá ukážka pôvodných lesov.

Na zachovalé vegetačné spoločenstvá sú viazané typické druhy karpatskej fauny, v rámci NPR Salatín bolo zaznamenaných viacero vzácnych druhov. Roklina Hučiaky, ako aj celá rezervácia, je známou lokalitou vzácnej flóry (stračia nôžka tatranská, lomikameň pozmenený, lomikameň sivý, medvedica lekárska, astra alpínska, bradáčik srdcovitolistý...).

Samotný prales nie je verejnosti prístupný, okrajom prechádza  značkovaná trasa vedúca roklinou Hučiaky. Okrajová časť pralesa bola ovplyvnená ojedinelou ťažbou stromov v dávnej minulosti.


< Späť na zoznam pralesov