-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Pálenica

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Dolná Lehota
Ochrana:prevažne 3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:54.7 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Oblasť Vajskovskej doliny bola v novodobých dejinách prevažne vyťažená. Pásmo listnatých a zmiešaných lesov stratilo prírodný charakter takmer úplne, s výnimkou malej enklávy lipovo-javorových sutinových lesov nad pravým brehom Vajskovského potoka, tesne nad sútokom s Dvoma vodami na južnom hrebeni kóty Snožka (1 378 m n.m.) a jedľovo-smrekových lesov nad Palenicami v závere doliny.

Plošne rozsiahlejšie porasty pralesovitého charakteru sa zachovali len v smrekovom vegetačnom stupni na východných svahoch Baby (1 617 m n.m.) a Pálenice (1 654 m n.m.), menšie enklávy aj v oblasti sedla Príslop. Reprezentujú ich smrekové lesy čučoriedkové, iba nepatrné plochy zaberajú smrekové lesy vysokobylinné. V porastoch dominuje smrek, popri ktorom sa významnejšie uplatňuje už len jarabina vtáčia, na hornej hranici do rozvoľnených enkláv vniká kosodrevina či vŕba sliezska. Vetrový polom z novembra 2004 a následné výrazné zvýšenie populačnej hustoty podkôrneho hmyzu spustili proces výrazného rozpadu smrekových lesov spojený s dynamickou obnovou týchto plôch. Priemerný vek porastov sa pohybuje od 170 do 210 rokov, najstaršie stromy dosahujú vek cez 300 rokov. V rokoch 2009 a 2010 bola pomerne významná časť týchto porastov vyťažená, pričom ťažba dreva a následné lesnícke práce môžu natrvalo pozmeniť prirodzený charakter týchto lokalít. Integrita pralesov v niektorých častiach bola narušená v dávnejšej minulosti aj pastvou dobytka. Prirodzené a prírode blízke smrekové lesy v rôznom štádiu vývoja vytvárajú ideálne a jedinečné podmienky pre množstvo vzácnych a chránených druhov fauny od bezstavovcov až po veľké šelmy.

Priamo lokalitami s charakterom pralesa neprechádza žiadna značkovaná turistická trasa, v blízkosti prechádza žltá značkovaná trasa z Táľov na Dereše. Uvedené lokality s výmerou pralesa takmer 55 ha nie sú osobitne chránené, sú súčasťou Národného parku Nízke Tatry a územia európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Tatry. V súčasnosti sa pripravuje projekt na vyhlásenie rozsiahlej prírodnej rezervácie v tejto oblasti. FSC Slovensko spracovalo projekt na vyhlásenie PR v tejto lokalite, pričom ťažba dreva a ostatné lesnícke činnosti sú  na jej území zakázané až do jej vyhlásenia.


< Späť na zoznam pralesov