-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Skalná alpa

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa, Liptovská Osada, Liptovské Revúce
Ochrana:prevažná časť 5. stupeň ochrany – NPR Skalná alpa, menšia časť 3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:138 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

Územie nájdeme vo Veľkej Fatre medzi kótami Skalná Alpa (1 463,2 m n.m.) a Tmavá (1 219,1 m n.m.), na severo-východných svahoch hrebeňa Dvorisko a rovnako po oboch stranách hrebeňa medzi kótami Skalná Alpa a Tanečnica (1 459,5 m n.m). Porasty pralesovitého charakteru tvoria enklávy medzi obhospodarovanými lesmi a sekundárnymi hoľami približne v rozmedzí nadmorských výšok od 940  do 1 410 m (juhovýchodné svahy Skalnej Alpy). V závislosti od typu biotopu dominuje v pralese buk (bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, vápnomilné bukové lesy, javorovo-bukové horské lesy) alebo smrek (smrekové vysokobylinné). Vo výraznejších dolinkách, na sutinách a v javorovo-bukových lesoch je vyššie zastúpenie javora horského, iba zriedkavejšie sa vyskytuje jedľa, brest horský, v smrečinách sa uplatňuje aj jarabina vtáčia. Za pozornosť stojí reliktný výskyt kosodreviny na skalkách a strmých svahoch tesne pod vrcholom Skalnej Alpy. Zaujímavosťou lokality je pomerne výrazná zmena drevinového zloženia v závislosti od expozície svahu, ako aj pestrá štruktúra porastov. Skalná Alpa je významnou lokalitou horskej flóry s výskytom veľkého počtu vzácnych, reliktných a ohrozených taxónov. Relatívna odľahlosť a zachovalosť územia vytvára veľmi dobré existenčné podmienky aj pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, kurovité, sovy).

Prevažná časť lokality je územne chránená od roku 1964 (štátna prírodná rezervácia), v súčasnosti Národná prírodná rezervácia Skalná Alpa v najprísnejšom stupni ochrany zaberá 524,55 ha, pričom zahŕňa tak lesné, ako aj nelesné spoločenstvá. NPR aj spolu so širším okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra.

Cez jeden segment pralesa prechádza značkovaná turistická trasa vedúca zo Smrekovice na Rakytov, do blízkosti pralesa sa môžeme dostať aj značkovanou trasou z Ľubochnianskej doliny dolinou Blatná, smerom na horský hotel Smrekovica. Existujú indície o ovplyvnení viacerých častí lokality pastvou a ťažbou dreva v dávnejšej minulosti.


< Späť na zoznam pralesov