-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Ďumbier

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Liptovský Ján
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Ďumbier
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:61.57 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

dumbier (1)
dumbier (10)
dumbier (11)
dumbier (12)
dumbier (13)
dumbier (14)
dumbier (15)
dumbier (16)
dumbier (17)
dumbier (18)
dumbier (19)
dumbier (2)
dumbier (20)
dumbier (21)
dumbier (22)
dumbier (23)
dumbier (24)
dumbier (25)
dumbier (3)
dumbier (4)
dumbier (5)
dumbier (6)
dumbier (7)
dumbier (8)
dumbier (9)

Lokalita sa nachádza v centrálnej časti Nízkych Tatier, cca 2 km severovýchodne od kóty Ďumbier v nadmorskej výške 1 400 až 1 550 m. Ide približne o 57 ha smrekového pralesa uchráneného od vplyvu pastvy a hospodárenia vďaka odľahlosti a neprístupnému terénu. V pralese dominuje pôvodná populácia smreka, ojedinele sa vyskytuje aj jarabina vtáčia. Južná hranica lokality je v kontakte s prirodzenými porastami kosodreviny. Geologické podložie východnej časti lokality je tvorené granodioritmi ďumbierskeho typu. V tejto časti prevládajú smrekové lesy čučoriedkové s vegetáciou typickou pre horské smrekové lesy s bohato zastúpenými druhmi machorastov. V tejto časti lokality sa predpokladá okrajový vplyv pastvy, avšak bez významného ovplyvnenia prirodzených zákonitostí lesa. V západnej časti lokality je geologické podložie tvorené glaciálnymi sedimentami a skalnými morénami, čo prispelo ku vzniku diferencovanej štruktúry lesa, často s vertikálnym zápojom a maloplošnou textúrou. Na týchto miestach majú prevahu smrekové lesy vysokobylinné. Vegetácia na týchto stanovištiach je charakteristická dominanciou papradky alpínskej a na vlhších miestach s prímesou mačuchy cesnačkovitej. Početné sú prameniská s vlhkomilnou flórou. V roku 2014 tu bol potvrdený výskyt významného glaciálneho reliktu - linnéovky severskej. Napriek tomu, že geologické podložie územia je tvorené horninami kryštalinika, vyskytujú sa tu niektoré druhy viazané na karbonátové podložie typické pre vápencové oblasti, vzdialené niekoľko kilometrov od lokality (napríklad kortúza Matthioliho). Lokalita spĺňa všetky atribúty pralesa, avšak stromy v týchto nadmorských výškach prirodzene nedosahujú také dimenzie ako v pralesoch nižších polôh. Charakteristické je bohaté zmladenie smreka na odumretom dreve, ktoré sa tu vyskytuje veľmi hojne a v rôznom stupni rozkladu.

Lokalita je ako súčasť Národnej prírodnej rezervácie Ďumbier (s výmerou 2043,76 ha) chránená od roku 1973, zároveň je súčasťou Národného parku Nízke Tatry a územia európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry. V súčasnosti nie je sprístupnená pre verejnosť a je pomerne ťažko dostupná. Najbližší značkovaný turistický chodník vedie asi 1,5 km východne od lokality dolinou Štiavnica. Potenciálny peší prístup pre odborné exkurzie by mohol viesť po existujúcej zvážnici Ludárovou dolinou.


< Späť na zoznam pralesov