-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Obrštín

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Jasenie
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:ochranné pásmo NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.2 Bukové lesy kyslomilné
Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy

Výmera:46.66 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

obrstin (1)
obrstin (10)
obrstin (11)
obrstin (12)
obrstin (13)
obrstin (14)
obrstin (15)
obrstin (16)
obrstin (17)
obrstin (18)
obrstin (2)
obrstin (3)
obrstin (4)
obrstin (5)
obrstin (6)
obrstin (7)
obrstin (8)
obrstin (9)

Prales Obrštín a dva pralesové zvyšky (Glasova zákruta a Borová) sa nachádzajú na protiľahlých svahoch Lomnistej doliny. Lokalita Obrštín sa podľa niektorých zdrojov nazýva aj Medvedia úboč.

Lokality sa nachádzajú v južnom predhorí Ďumbierskych Nízkych Tatier, v spodnej časti Lomnistej doliny, cca 4 km severne od obce Jasenie, medzi kótami Obrštín (1007,9 m n.m.) a Horné blatá (1 125,6 m n.m.) v nadmorskej výške približne od 750 do 1030 m n.m.. Územie je členité, na viacerých miestach s výstupmi skál a takmer po celej ploche pokrývajú povrch väčšie či menšie sutiny. V pralesoch dominuje buk, miestami hlavne na hrebienkoch jedľa, vyššie zastúpenie tu má ešte smrek a javor horský, vtrúsene sa vyskytujú jaseň štíhly, brest horský, jarabina vtáčia, breza bradavičnatá, vŕba rakyta, lipa malolistá a lieska. Špecifické zloženie má malá enkláva s dominanciou borovice, smreka a jedle na severozápadnom okraji lokality. Vegetačný kryt tvoria charakteristické druhy zmiešaného lesa podhorského stupňa a jedlín. Na území pralesa s výmerou takmer 47 ha bolo zaznamenaných 5 typov lesných biotopov, pričom dominuje biotop bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov a biotop jedľových a smrekovo-jedľových lesov. V dolinkách s vysokou skeletnatosťou pôdy sa nachádzajú typické ukážky biotopu lipovo-javorových sutinových lesov. Buky tu dosahujú obvody kmeňa do 340 cm, smreky 330 cm a jedle až 360 cm.

Územie nie je osobitne chránené a je len súčasťou ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry a územia európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry. Východnou hranicou územia prechádza prívodné podzemné potrubie do malej vodnej elektrárne ležiacej severne od Jasenia. Ide o významnú technickú pamiatku vybudovanú pred viac ako storočím. Z dôvodu dobrej prístupnosti z dolinovej asfaltovej cesty a potom trasou prívodného potrubia MVE by mohol tento prales slúžiť na odborné exkurzie realizované so sprievodcom. Prales bol v dávnejšej minulosti ovplyvnený ťažbou jednotlivých stromov na východnom okraji územia. FSC Slovensko spracovalo projekt na vyhlásenie prírodnej rezervácie zahŕňajúcej prales, oba pralesové zvyšky a ich blízke okolie


< Späť na zoznam pralesov