-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Hrochoťská dolina

Orografický celok:Poľana
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Hrochoť
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Poľana
NATURA 2000:SKUEV0319 Poľana
Typy biotopov:

Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:46.49 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

hrochotka_dolina (1)

hrochotka_dolina (1)
hrochotka_dolina (10)
hrochotka_dolina (11)
hrochotka_dolina (2)
hrochotka_dolina (3)
hrochotka_dolina (4)
hrochotka_dolina (5)
hrochotka_dolina (6)
hrochotka_dolina (7)
hrochotka_dolina (8)
hrochotka_dolina (9)

Na strmých južne orientovaných svahoch Hrochotskej doliny pod kótou Kruhy (893,1 m n.m.), cca 3 km východne od obce Očová, sa nachádza komplex zachovalých  listnatých a zmiešaných lesov. Prales zaberá rôzne široký pás  v nadmorskej výške od 630 do 860 m. Bučiny, jedľové-bučiny, lipovo-javorové sutinové lesy  a dubovo-hrabové lesy sa tu striedajú v závislosti od prírodných podmienok. Na  výslnných hrebienkoch dominuje dub zimný, dub cerový a hrab, ojedinele sa tu vyskytuje aj dub žltkastý. Dubiny majú miestami z dôvodu extrémnosti stanovišťa (plytká pôda) až lesostepný charakter. Buk s javorom horským a lipou malolistou sa uplatňuje v dolinkách s vyššou vlhkosťou. Zaujímavosťou sú dubiny s prímesou jedle na menej extrémnych stanovištiach. V redších častiach je vyvinutá bohatá bylinná a krovinová etáž. Aj keď na prevažnej časti územia o výmere 47 ha sa jedná o menej vzrastlé lesy, nájdu sa tu aj dreviny mohutných rozmerov, ako napr. dub zimný s obvodom kmeňa 335 cm a buk lesný s obvodom kmeňa 340 cm.

Lokalita je v prevažnej miere súčasťou CHKO Poľana a SKUEV Poľana. Priamo do pralesa nevedie žiadna turistická značená trasa, jedna však prechádza súbežne vedúcou dolinovou asfaltovou cestou. Integrita pralesa bola v niektorých okrajových častiach v  minulosti narušená ťažbou dreva,  vo východnej časti priesekom pre 22 kV el. vedenie. Dlhoročná snaha o ochranu tohto cenného územia zatiaľ nenašla pochopenie u správcu lesov.< Späť na zoznam pralesov