-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Vtáčnik

Orografický celok:Vtáčnik
Okres:Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:Kamenec pod Vtáčnikom, Kľak, Prochoď, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Vtáčnik, malá časť 3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Ponitrie
NATURA 2000:SKUEV0273 Vtáčnik
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:130.23 ha
Vlastníctvo:štátne, spoločenstevné

Popis lokality

vtacnik (1)
vtacnik (1)
vtacnik (10)
vtacnik (11)
vtacnik (12)
vtacnik (13)
vtacnik (14)
vtacnik (15)
vtacnik (16)
vtacnik (17)
vtacnik (18)
vtacnik (19)
vtacnik (2)
vtacnik (20)
vtacnik (21)
vtacnik (22)
vtacnik (23)
vtacnik (24)
vtacnik (25)
vtacnik (26)
vtacnik (3)
vtacnik (4)
vtacnik (5)
vtacnik (6)
vtacnik (7)
vtacnik (8)
vtacnik (9)

Lokalita sa nachádza v najvyššie položenej centrálnej časti pohoria Vtáčnik, v severnej časti Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, cca 5 km severne od obce Kľak, na  rôzne exponovaných svahoch v okolí kóty Vtáčnik ( 1345,8 m n.m.) v nadmorskej výške približne 1 140-1 346 m. Ide o veľmi zaujímavú ukážku bukových horských vrcholových lesov, na formovaní ktorých majú vplyv predovšetkým extrémne klimatické pomery. V pralese jednoznačne dominuje buk, vyššie zastúpenie tu má ešte jarabina vtáčia, smrek a javor horský. Na vrchole, kde je les výrazne rozvoľnený, a na hrebeňoch majú stromy krovitý (zakrpatený) vzhľad s netvárnymi, deformovanými (zástavovitými a bonsajovými) korunami neraz až bizarných tvarov. Podobné prípady bukových vrcholových spoločenstiev nachádzame aj v iných horstvách, kde však vznikli prevažne následkom odstránenia vyššie ležiacich spoločenstiev smrečín a kosodreviny. Napriek  malej hrúbke tu stromy dosahujú vysokého veku. Ich rozmery sa zväčšujú v nižších polohách, kde sa vyskytujú aj mohutnejšie exempláre. V niektorých častiach územia je charakteristická až 100%ná pokryvnosť nepriechodného bukového (príp. jarabinového) zmladenia. Na severných svahoch pod vrcholom Vtáčnika pristupuje k buku výraznejšie zastúpený smrek (považovaný za pôvodný) a jarabina v podraste s čučoriedkou.  Smrek dominuje na skalách a sutinách v dvoch častiach, na severne orientovaných svahoch pod vrcholom a zapadnom okraji lokality. Celkovo boli na tomto území, ktoré zaberá približne polovicu NPR, zaznamenané  4 typy lesných biotopov, pričom jednoznačne prevládajú javorovo-bukové horské lesy a  kyslomilné bukové lesy, vzácne sa vyskytujú bukové a jedľové kvetnaté lesy a  lipovo-javorové sutinové lesy. Najstaršie porasty majú v priemere 200 rokov. Z územia je známych okolo 120 druhov vyšších rastlín, vrátane niektorých chránených a zriedkavých. Za zaujímavosť môžeme považovať aj niekoľko úzkych vypreparovaných skalných útvarov pod vrcholom v západnej časti územia.

Lokalita je chránená už od roku 1950, v súčasnosti ako Národná prírodná rezervácia Vtáčnik v najprísnejšom stupni ochrany na výmere 245,62 ha, z tejto výmery však prales zaberá len približne 130 ha. NPR bola vyhlásená na ochranu typických pôvodných vrcholových spoločenstiev buka vystavených extrémnym klimatickým pomerom a je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0273 Vtáčnik, ktoré má výmeru  9 619,05 ha. Územie s relatívne vysokou návštevnosťou je významnou križovatkou značkovaných turistických trás. Narušenie ľudskou činnosťou nie je viditeľné, ale v dávnej minulosti  (viac ako 150 rokov) je pravdepodobné (stopy pálenia dreveného uhlia v blízkom okolí). Vplyv pôsobenia znečisteného ovzdušia z blízkych zdrojov je tiež badateľný.


< Späť na zoznam pralesov