-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Skalnatá

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Túrie, Višňové
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

Výmera:40.7 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

skalnata1
skalnata1
skalnata2
skalnata3
skalnata4
skalnata5
skalnata6
skalnata7
skalnata8
skalnata9
skalnata91

Lokalita sa nachádza vo východnej časti Lúčanskej Malej Fatry, cca 5 km juhovýchodne od obce Turie, na  južne exponovaných svahoch pod kótou Skalnatá (1 125, 5 m n. m.) v nadmorskej výške približne 720 až 1 093 m. V pralese s výmerou takmer 41 ha dominuje buk a jedľa, vyššie zastúpenie tu má smrek, prímes je tvorená viacerými listnatými drevinami vrátane brestu horského a javora horského, na bralné reliéfne formy je viazaný výskyt borovice lesnej. Vegetačný kryt má charakter pôvodného zmiešaného lesa so zastúpením prirodzených lesných a horských druhov, charakter vegetácie je mozaikovitý, v rámci plôšok so zníženým drevinovým zápojom lokálne dominujú trávy. Na území pralesa boli zaznamenané 2 typy lesných biotopov (bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a kyslomilné bukové lesy) s vyrovnaným zastúpením. Vo vrcholových partiách nesie pralesné spoločenstvo znaky historickej ťažby, kde sú viditeľné ojedinelé rozpadajúce sa pne jedlí. Jedle v týchto miestach sú zastúpené v menšej miere, avšak ich historicky vyššie zastúpenie je možné usudzovať na základe mohutných odumretých kmeňov. Spodná časť má charakter nenarušeného pralesného spoločenstva s dominantnou jedľou. Porasty sa nachádzajú najmä v štádiu optima až v počiatočnom štádiu rozpadu, pozoruhodný je najmä častý výskyt mohutných jedlí s priemerom kmeňa nad 1 m a pestré zastúpenie odumretého dreva vrátane stojaceho. Južný okraj pralesa susedí so spevnenou lesnou cestou, v hornej časti lokality prechádza neznačený chodník. Územie je súčasťou chráneného vtáčieho územia SKCHVU013  Malá Fatra.


< Späť na zoznam pralesov