-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Slačiny

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Stránske, Kunerád
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:26.84 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

slaciny
slaciny

Lokalita sa nachádza v centrálnej časti Lúčanskej Malej Fatry, cca 7 km východne od obce Kunerad, na  južne a západne exponovaných svahoch medzi kótami Veterné (1441,5 m n. m.) a Slačiny (1173,5 m n. m.) v nadmorskej výške 990 – 1250 m.  Na výmere takmer 27 ha sa zachovala ukážka bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov. V pralese dominuje buk, vyššie zastúpenie tu má jedľa, vtrúsene sa vyskytuje javor horský. Porasty sú prevažne v štádiu optima až v počiatočnom štádiu rozpadu, vypadávajúce stromy zväčša bodovo rozmiestnené, jednotlivé štádia mozaikovité. V poraste je zastúpená pestrá škála odumretého dreva, vrátane stojaceho. Vertikálna štruktúra porastov je výrazne dvojvrstvová s vrastavou jedľou. V hornej vrstve dominujú buky, jedle v tejto etáži sú výrazne staré, s priemerom kmeňa nad 1 m. Vegetačný kryt značne homogénny, celoplošne zapojený, s dominantnými trávnymi druhmi.

Lokalitou je vedený neznačkovaný chodník. Územie je súčasťou chráneného vtáčieho územia SKCHVU013  Malá Fatra. Je pravdepodobné ovplyvnenie pralesa  ťažbou dreva a pastvou v širšom historickom kontexte.


< Späť na zoznam pralesov