-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kornietová

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Kornietová, menšia časť 3.
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy

Výmera:88.54 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

kornietova_mj 11

Prales s výmerou 88 ha je územne chránený v rámci NPR Kornietová od roku 1973 a so širokým okolím je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra. Lokalita sa nachádza v závere Kornietovej doliny pod hrebeňom a to od kóty Malý Lysec smerom ku kóte Jarabinná.  Z biotopov prevládajú bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, ktoré v hrebeňových partiách prechádzajú do javorovo-bukových horských lesov a na stanovištiach s vystupujúcou horninou alebo plytkejšou pôdou do vápnomilných bukových lesov. V dolinách sa vyskytujú  javorovo sutinové lesy. Popri dominantnom buku sa charakteristicky uplatňujú aj jedľa, smrek a menej javor horský. Smrek dominuje iba v biotope jedľových a jedľovo-smrekových lesov  v severovýchodnej časti lokality. Javor horský, jaseň štíhly a brest horský  dosahujú väčšie zastúpenie iba v biotope lipovo-javorových sutinových lesov. Dreviny ako jarabina vtáčia, jarabina mukyňová a tis sa uplatňujú hlavne v biotope vápnomilných bukových lesov. Charakteristická je vrstevnatá štruktúra. V literatúra uvádza vek porastov od 60 do 220 rokov. Na živných stanovištiach, hlavne v údolných partiách lokality dreviny dosahujú úctyhodných rozmerov (napr. smrek 420 cm, jedľa 470 cm, javor horský 340cm - obvod vo výške 1,3m). Na zachovalé vegetačné spoločenstvá sú viazané typické druhy karpatskej fauny.

Okrajom lokality prechádza značkovaná červená trasa (veľkofatranská magistrála Chata pod Borišovom - obec Ľubochňa). Z viditeľných znakov ľudskej činnosti treba spomenúť do 20 ks spílených jedincov smreka s ponechaním dreva v poraste (zásah v dolinovej časti približne 50m do vnútra rezervácie). V minulosti je pravdepodobné ovplyvnenie pastvou hlavne pri hrebeni v okolí kóty Malý Lysec.


< Späť na zoznam pralesov