-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Stoh

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Terchová
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Rozsutec, menšia časť 3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:67.68 ha
Vlastníctvo:súkromné

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Lokalita sa nachádza v Malej Fatre, cca 10 km západne od osady Štefanová na severne orientovaných svahoch kóty Stoh (1 607,4 m n. m.) smerom ku kóte Poludňový grúň (1 458,7 m n. m.), v nadmorskej výške 900 – 1 350 m.  Na území pralesa sú dominantne zastúpené javorovo-bukové horské lesy. Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy rastú iba v nižších partiách lokality. V oboch týchto biotopoch dominuje buk lesný, pričom javor horský a jedľa sa vyskytujú ojedinele. Smrek dominuje iba najvyšších partiách pod Stohom, kde sa zachovali smrekové lesy vysokobylinné.  Segment pretína niekoľko lavínových žľabov a strží s vodopádmi. Žľabmi prenikajú do nižších častí viaceré subalpínske druhy rastlín a údolných partiách sa hromadí odumreté drevo.

Lokalita je aj so širokým okolím súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0252 Malá Fatra a Národného parku Malá Fatra. Väčšia časť pralesa, ktorý má výmeru 68 ha patrí do Národnej prírodnej rezervácie Rozsutec (rezervácia vyhlásená 1967, s aktualizáciou 1986, výmera 842 ha). Rezervácia bola vyhlásená za účelom ochrany geobiologického komplexu, pre výskyt viacerých vzácnych, endemických, reliktných a zriedkavých druhov flóry a fauny, ale aj za účelom ochrany vzácnych lesných ekosystémov s prirodzeným drevinovým zložením. Pralesovú lokalitu rozdeľuje segment, ktorý bol v minulosti poznamenaný účelovými výbermi v dôsledku čoho v ňom chýba odumreté drevo. Lokalita nedosahuje prirodzenú hornú hranicu stromovej vegetácie, lebo horné polohy boli v minulosti odlesnené a pasené. Časti pod Stohovým sedlom, ktoré boli zalesňované smrekom neboli začlenené do pralesovej lokality. Cez prales ani okrajom neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa, najbližšia ide po hrebeni (červená značka Poludňový grúň - Rozsutec).


< Späť na zoznam pralesov