-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kráľová hoľa

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Liptovská Teplička
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:32.45 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

kralova_hola (1)
kralova_hola (1)
kralova_hola (2)
kralova_hola (3)

Lokalita sa nachádza vo východnej časti Nízkych Tatier, asi 12 km južne od Liptovskej Tepličky, na severnom svahu Kráľovej hole v približne od 1 330 až do 1 510 m n. m. Smrekový prales sa tu zachoval v závere dolinky Žliebky v pramennej oblasti Čierneho Váhu. Popri smreku sa tu prirodzene vyskytuje iba jarabina vtáčia, ktorej zmladenie je miestami veľmi husté. Dospelé jarabiny sa vyskytujú iba vyššie v pásme rozvoľneného lesa. Tunajšie lesy sú zachovalou ukážkou čučoriedkových smrečín, v menšej miere aj smrekových lesov vysokobylinných. Pri vodných tokoch rastie niekoľko jedincov introdukovanej jelše zelenej, pravdepodobne splavených z vyšších polôh, kde bola vysádzaná v rámci obnovy prirodzenej hornej hranice lesa. Dolné časti svahov sú mimoriadne strmé a kamenité, extrémne pre rast lesa, na ostatných priaznivejších častiach lokality dosahujú smreky hrúbky aj cez 1 m. Priľahlá horská lúka Lapinová bola ešte v nedávnej minulosti využívaná na pastvu hospodárskych zvierat, v dávnejšej minulosti tu bola táto činnosť podstatne intenzívnejšia, je preto pravdepodobné, že v rôznej miere ovplyvňovala takmer všetky okolité lesy, snáď s výnimkou najextrémnejších skalnatých svahov.

Okrajom lokality vedie turistický chodník na Kráľovu hoľu. Lokalita s výmerou takmer 32 ha leží na území Národného parku Nízke Tatry a území európskeho významu SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry. Napriek tejto skutočnosti je ochrana lokality nedostatočná  a je akútne ohrozená, a to vzhľadom na prebiehajúcu  rozsiahlu ťažbu dreva v celých Nízkych Tatrách. Malá časť pralesa už bola vyťažená.


< Späť na zoznam pralesov